Међународни панел за климатске промене – IPCC (Intergovernmental panel on climate change)

Основни задатак  IPCC је да на основу резултата мониторинга и истраживања која се спроводе у оквиру Глобалног климатског осматрачког система и  Светског климатског програма којима координира СМО, и других релевантних међународних програма, на објективан, отворeн и транспарентан начин перманентно спроводи усаглашену оцену научних, техничких и друштвено-економских информација релевантних за разумевање научних основа ризика антропогених промена климе, потенцијалних утицаја тих промена и опција ублажавања климатских промена и адаптације на измењене климатске услове. У раду IPCC учествује преко 2500 наименованих научника истручњака из читавог света, који у складу са усвојеним процедурама IPCC, учествују у припреми  научно-техничких извештаја, методологија и упутстава који чине стручно-техничку основу за спровођење Оквирне конвенције УН о промени климе и њеног Протокола из Кјота.

Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ), у складу са својим надлежностим у области мониторинга и истраживања климе и климатских промена, и међународне сарадње у овој области, као институција извршава функцију Focal Point-a  Републике Србије у Међувладином панелу за промену климе.


Контакт:
e-mail:office@hidmet.gov.rsОрганизација IPCC


Председавајући IPCC, Биро IPCC, и Секретаријат IPCC

Увиђајући значај проблема потенцијалних промена климе, Светска метеоролошка организација (СМО) и Програм Уједињених нација за животну средину (УНЕП), су 1988. године основали Међувладин панел за промену климе (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), чије је седиште у Женеви, Швајцарска. Секретаријат IPCC је смештен у згради СМО у Женеви.

У Међувладином панелу за промену климе, као међувладином органу, могу у својству чланица учествовати све државе које су чланице Уједињених нација и Светске метеоролошке организације, међу којима је и Република Србија.У раду IPCC учествује преко 2500 наименованих научника и стручњака из читавог света, који у складу са усвојеним процедурама IPCC, учествују у припреми научно-техничких извештаја, методологија и упутстава који чине стручно-техничку основу за спровођење Оквирне конвенције УН о промени климе и њеног Протокола из Кјота.

Радом IPCC руководи Биро IPCC кога сачињавају председавајући Међувладиног панела за промену климе (актуелни председавајући Панела је професор Rajendra K. Pachauri), три заменика председавајућег, затим копредседавајући и заменици копредседавајућих радних група и копредседавајући Циљне радне групе за инвентаре емисија гасова са ефектом стаклене баште. Биро у свом саставу мора имати избалансирану заступљеност свих Региона Светске метеоролошке организације (СМО), тако да се при избору чланова Бироа мора обезбедити претходна подршка у датом Региону.


    Региони СМО:
  • 1. Африка
  • 2. Азија
  • 3. Јужна Америка
  • 4. Северна и Централна Америка
  • 5. Југозападни Пацифик
  • 6. Европа

Пленарне седнице IPCC одржавају се по правилу једанпут годишње. Седнице се одвијају на свим језицима УН. Стручно-техничку подршку раду IPCC, Председавајућег IPCC и Бироа IPCC, обезбеђује Секретаријат IPCC који је смештен у згради СМО у Женеви:

IPCC Secretariat
World Meteorological Organization Building
7 bis, avenue de la Paix
P.O. Box 2300
CH-1211 Geneva 2
Switzerland
Phone: +41 22 730 8284/8208
Fax : +41 22 730 8025/8013
E-mail: ipcc_sec@gateway.wmo.ch
http://www.ipcc.ch

Радне групе IPCC

При оснивању Међувладиног панела за промену климе 1988. године, успостављене су 3 Радне групе и једна Циљна група за инвентаре гасова са ефектом стаклене баште, које и сада постоје. У току 1996. године основана је још једна Циљна група за климатске податке и сценариа. Свака радна група има два копредседавајућа (један из развијених земаља и један из земаља у развоју) и јединицу за техничку подршку. Рад техничких јединица финансирају развијене земље у којима се те јединице налазе. Свака радна група одржава пленарна заседања, експертске састанке и семинаре у поступку припреме периодичних научно-техничких извештаја из свог делокруга. Ради реализације задатака који су поверени Међувладином панелу за промену климе, основане су следеће радне групе:1. Радна група I основана је са задатком да врши оцену научних аспеката климатског система и климатских промена /Working Group I assesses the scientific aspects of the climate system and climate change;

Jeдиница за технничку подршку реализацији задатака Радне групе 1. смештена је у Националном метеоролошком центру САД који се налази у саставу Националне агенције за океане и атмосферу (НОАА):

IPCC WG I TSU
DSRC R/AL/8
325 Broadway
Boulder, CO 80305, USA
Phone:+1 303 497 7072
Fax: +1 303 497 5628
E-mail:ipcc-wg1@al.noaa.gov

2. Радна група II основана је са задатком да врши оцену осетљивости друштвено-економских и природних система на климатске промене, негативних и позитивних последица климатских промена, и опција за адаптацију на њих/Working Group II assesses the vulnerability of socio-economic and natural systems to climate change, negative and positive consequences of climate change, and options for adapting to it;

Јединица за технничку подршку реализацији задатака Радне групе 2. смештена је у Климатском центру Hadley, Метеоролошке службе Велике Британије:

IPCC WGII Technical Support Unit
Hadley Centre, Met Office
Fitzroy Road, Exeter EX1 3PB
United Kingdom
Tel: +44(0)1392 886888
Fax: +44(0)1392 885681
E-mail:ipcc-wg2@metoffice.gov.uk

3. Радна група III основана је са задатком да врши оцену опција ограничавања и смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште чиме би се ублажиле климатске промене/Working Group III assesses options for limiting greenhouse gas emissions and otherwise mitigating climate change;

Јединица за техничку подршку Радне групе 3 смештена је у Холандској Агенцији за животну средину:

TSU IPCC WG III RIVM , Unit KMD
A. van Leeuwenhoeklaan 9
P.O. Box 1
3720 BA Bilthoven
The Netherlands
Tel: +31 30 274 4281
Fax: +31 30 274 4464
E-mail:ipcc3tsu@rivm.nl

4. Циљна група за Националне инвентаре емисија гасова са ефектом стаклене баште је одговорна за Програм IPCC који се односи на припрему методологија за израду Националних инвентара гасова са ефектом стаклене баште /The Task Force on National Greenhouse Gas Inventories is responsible for the IPCC National Greenhouse Gas Inventories Programme;

Јединица за техничку подршку ове циљне групе налази се у Институту за глобалне еколошке стратегије у Јапану:

Technical Support Unit
IPCC National Greenhouse Gas Inventories Programme
C/o Institute for Global Environmental Strategies
2108-11 Kamiyamaguchi, Hayama, Kanagawa
240-0115 Japan, Facsimile: +81-46-855-3808

5. Циљна група за податке и сценариа за подршку климатских анализа и анализа утицаја климатских промена/Task Group on Data and Scenario Support for Impact and Climate Analysis (TGICA)

Ова циљна група, формирана 1996. године на основу закључка Семинара IPCC о регионалним пројекцијама климатских промена, задужена је да обезбеди широку доступност одговарајућих података и сценарија о климатским променама и дисеминацију информација свим групама IPCC, укључујући све одобрене, усвојене, прихваћене и пратеће материјале IPCC. Ова циљна група координира центрима дистрибуираних база података, који обезбеђују сетове података, климатске и друге сценарие, као и остале материјале. Чланови ове Циљне групе су искључиво наименовани представници међународних климатских центара.

Послове Jeдинице за технничку подршку реализацији задатака Циљне групе за податке и сценарија обавља Техничка јединица Радне групе 1, која је смештена у Националном метеоролошком центру САД који се налази у саставу Националне агенције за океане и атмосферу (National Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA).

Земље у развоју и земље у транзицији међу којима је и Република Србија, добијају финансијску подршку за учешће једног представника у раду IPCC и његових радних група.Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ