Принципи и процедуре рада IPCC

Рад Међувладиног панела за промену климе (IPCC) одвија се у складу са принципима Светске метеоролошке организације/ World Meteorological Organisation (WMO), и Програма УН за животну средину/ United Nations Environment Programme (UNEP), као оснивачима Панела. Панел је на свом 14. Пленарном заседању 1998. године усвојио основне Принципе и смернице свога рада (Principles Governing IPCC Work, Approved at the Fourteenth Session, 1998). Овим документом утврђена је основна структура Панела, учешће држава уговорница у његоворм раду и општа правила и процедуре.


1. Улога и задаци IPCC

Као што је напред изнето, Међувладин панел за промену климе је основан са задатком да за потребе доношења и имплементације Оквирне конвенције УН о промени климе, врши на објективној, отвореној и транспарентној основи, периодичну оцену научних, техничких и друштвено економских информација релевантних за разумевање научних основа ризика антропогених промена климе, потенцијалних утицаја тих промена и опција адаптације и ублажавања климатских промена.

Извештаји Панела морају бити политички неутрални, а кључни део процеса њиховог доношења је ревизија. С обзиром да је Панел међувладина група експерата, ревизија се спроводи у две фазе: прву фазу чини рецензија коју врше експерти, а у другој фази, ревизију врше надлежни владини органи.


2. Организација рада Панела

Све одлуке IPCC доносе се консензусом на Пленарним заседањима Панела.

При избору чланова Бироа Панела, Бироа Радних група и Бироа Циљних група Панела води се рачуна о географској заступљености, односно о учешћу представника свих Региона WMO. Радне групе Панела и Циљне групе Панела које је основао Панел, при конституисању морају имати јасно дефинисане задатке, одобрена овлашћења и план рада и морају бити отворене за учешће представника држава уговорница.


3. Учешће у раду Панела

Међувладин панел за промену климе је отворен за учешће свих држава чланица Светске метеоролошке организације и/или Програма УН за животну средину. Председавајући Панела упућује државама и другим организацијама позив за учешће на заседањима Панела, његових радних група и циљних група. Експерти држава чланица СМО/УНЕП или међународних организација могу бити директно позвани да учествују у раду Радних и Циљних група Панела. У том случају, државе се обавештавају и позивају, да уколико је то потребно, наименују и друге експерте.


4. Процедуре

При доношењу одлука, одобравању, усвајању и прихватању извештаја, Панел и његове Радне групе су дужне да предузму све неопходне мере како би се постигао консензус. Уколико по неком питању није могуће постићи консензус, тада се одлучивање врши у складу са Општим правилима Светске метеоролошке организације као специјализоване агенције Уједињених нација, основане Конвенцијом.

Закључци усвојени од стране Радних/Циљних група Панела не сматрају се званичним ставом IPCC док их Панел не усвоји на пленарном заседању.


5. Специфичне процедуре за припрему, усвајање и објављивање документа IPCC и учешће експерата у њиховој изради и ревизији

На Петнаестом пленарном заседању Панела одржаном 1999. године усвојен је Додатак А, уз Руководеће принципе и процедуре рада IPCC, под насловом: Процедуре за припрему, ревизију, прихватање, усвајање, одобравање и публиковање извештаја IPCC/ Appendix A to the Principles Governing IPCC Work: Procedures for the Preparation, Review, Acceptance, Adoption, Approval and Publication of IPCC Reports. Амандмани на овај документ усвојени су на Двадестпровом пленарном заседању Панела, 2003. године.

Наведеним регулаторним документом, сви продукти IPCC класификовани су у 3 групе, и то:

 1. Прву групу чине Извештаји IPCC, и то: Извештаји о оцени климатских промена, Синтезни извештаји, Специјални извештаји и Методолошки извештаји;
 2. Другу групу чине Технички радови;
 3. Трећу групу чине Пратећи материјали као што су Зборници са семинара IPCC, материјал спонзора итд.

Према усвојеним правилима процедура, само документи из Прве групе (Извештаји IPCC) подлежу сложеној процедури формалног одобравања од стране органа и тела IPCC.

Технички радови не подлежу прихватању, одобравању и усвајању од стране Радних група или Панела, али се њихова финализација врши у консултацији са надлежним Бироом.

На пратеће материјале из треће групе докумената IPCC се не примењују правила процедура прихватања, одобравања и усвајања.


5.1. Правила и процедуре доношења документа из Прве групе (Извештаји IPCC)

С обзиром на сложеност поступка припреме и усвајања докумената IPCC из прве групе (Извештаји), према усвојеним правилима спроводе се следеће процедуре:

 1. Сачињава се листа координатора, главних аутора, аутора  са прилозима за извештај, експерата-ревидената, едитора-ревидената и националних Focal Points-а,
 2. Врши се избор главних аутора,
 3. Припрема се Нацрт Извештаја,
 4. Спроводи се прва ревизија (на нивоу експерата),
 5. Спроводи се друга ревизија (од стране државних институција и експерата)
 6. Припрема се финални Нацрт Извештаја,
 7. Врши се разматрање и прихватање Извештаја на пленарном заседању одговарајуће Радне групе или Панела у целини.

НАПОМЕНА:

Нацрти Извештаја IPCC који се достављају експертима и националном Focal Point-у ради ревизије, не смеју се цитирати, наводити или дистрибуирати, и могу се користити искључиво за потребе процеса ревизије.


5.2. Задаци и одговорности координатора, главних аутора, аутора са прилозима за извештај, експерата-ревидената, едитора-ревидената и националних Focal Points-а

У Анексу 1. Додатка уз Руководеће принципе и процедуре рада IPCC, усвојени су задаци и одговорности за координаторe, главнe ауторe, ауторe са прилозима за извештај, експерте-ревиденте, едиторе-ревиденте и националне Focal Point-е, у поступку доношења и усвајања Извештаја IPCC/Annex 1. Tasks and responsibilities for lead authors, coordinating lead authors, Contributing authors, expert reviewers and review editors of IPCC reports and government Focal Points:

Главни аутори су одговорни за израду одређених поглавља Извештаја на основу најбољих расположивих научних, техничких и друштвено-економских информација. Главни аутори не морају обавезно да сами пишу оригиналне текстове извештаја, али морају бити способни да на бази расположивих информација и прилога појединих аутора израде компилован текст валидан у научном и техничком смислу, и то на начин који неће бити супротстављен мишљењу већине.

Координатори рада главних аутора координирају израду појединих главних делова Извештаја, и одговорни су за достизање високих стандарда Извештаја и поштовање рокова за доставу материјала Копредседавајућим Радне групе/Циљне грипе Панела. Такође су дужни да теме које су заједничке за више делова извештаја прикажу на кохерентан начин у односу на целовит Извештај, и то на бази најновијих научних и техничких информација. Поред знања и вештина који се траже од главних аутора, координатори морају имати и изражене организационе способности.

Учешће аутора са прилозима подразумева припрему техничких информација у форми текста, графика или података ради њихове асимилације у одговарајуће делове Извештаја, а за коју су одговорни главни аутори. Импути широког круга аутора представљају основу успешног рада IPCC.

Експерти-ревиденти имају задатак да на бази својих знања и искустава, у писменом облику припреме своје коментаре о комплетности, научној основаности и избалансираности научнних/техничких/друштвено-економских аспеката садржаја нацрта извештаја. Они могу бити наименовани од стране државних органа, националних и међународних организација, Бироа Радних/Циљних група Панела, главних аутора и координатора.

Едитори-ревиденти помажу Бироима Радних/Циљних група Панела у идентификацији експерата-ревидената за експертски ниво ревизије, саветују главне ауторе како да третирају контроверзна питања у припреми извештаја и решавају друга питања од значаја за постизање високог стандарда извештаја. За свако Поглавље одређује се један или 2 едитора-ревидента. Од едитора се захтева да имају изузетно добро познавање широке лепезе научних и техничких питања која покрива одређено поглавље Извештаја. Они могу бити чланови Бироа Радне/Циљне групе Панела, или спољни експерти наименовани од стране Бироа.

Национални Focal Point-и имају задатак да ажурирају листу националних експерата који су укључени у имплементацију Програма IPCC, и да обезбеде интегралне коментаре о ваљаности и комплетности научног и/или техничког садржаја целог извештаја и научне/техничке избалансираности текста извештаја.

Ревизија докумената IPCC која се спроводи на ниву државних институција спроводи се већином уз учешће различитих министарстава и других државних органа, а Focal Point је дужан да обезбеди ефикасну дисеминацију материјала и пружи логистику за одвијање тог процеса.


5.3. Процедуре за коришћење не објављених документа и не-ревидираних извора
у извештајима IPCC

У Анексу 2. Додатка А, уз Руководеће принципе и процедуре рада IPCC, усвојена су правила процедура за коришћење докумената при изради извештаја IPCC, а који нису објављени, односно извора који нису прошли поступак ревизије /Annex 2:Procedure for using non-published/non-peer-reviewed sources in IPCC Reports.

С обзиром на чињеницу да све већа количина материјала релевантних за припрему Извештаја IPCC, а нарочито информација о искуствима и пракси приватног сектора у домену смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште и активностима адаптације, није објављена, односно није рецензирана (на пример, индустријски часописи, интерне публикације, нерецензирани извештаји или радни материјали истраживачких иснтитуција, зборници радова са семинара итд), то су у циљу коришћења истих, прописане следеће процедуре:

 1. Аутори (координатори, главни аутори и аутори са прилозима) који желе да укључе информације које нису објављене/рецензиране дужни су да критички оцене изворе које желе да укључе у Извештај IPCC, и да Бироу Радне/Циљне групе доставе детаљне податке и информације о датом извору;
 2. Едитори-ревиденти су дужни да обезбеде да селектовани необјављени материјали буду увршћени на конзистентан начин у читавом Извештају;
 3. Копредседавајући Бироа Радних/Циљних група Панела су дужни да прикупе и индексирају изворе добијене од аутора, као и пратеће информације уз те изворе, и да копије необјављених извора ставе на располагање ревидентима у поступку рецензије извештаја;
 4. Секретаријат IPCC је дужан да архивира комплетан сет индексираног, не објављеног материјала, и да на захтев, достави копију тих докумената ревидентима;
 5. У IPCC Извештајима, не рецензирани извори ће бити наведени у листи референци, уз напомену да ти извори нису публиковани.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ