AКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЈУ

Оперативни послови и примењена истраживања који се обављају у Одељењу за агрометеорологију имају за циљ да допринесу повећању ефикасности пољопривредне производње у Србији и њеном одрживом развоју. Разноврсни продукти оперативних активности као што су агрометеоролошке анализе, прогнозе и упозорења користе се при одређивању времена сетве и жетве, планирању спровођењу агротехничких мера и мера заштите, процени приноса, припреми мера економске политике и у другим видовима краткорочног и средњерочног  планирања и активности у пољопривреди. Историјски агрометеоролошки подаци и резултати агроклиматских и других примењених истраживања, као и процене промене климе на територији Србије представљају подлогу за рационално коришћење пољопривредног земљишта и очувањe његовог квалитета, одабир врсти и сората пољопривредних култура, прилагођавање производње условима измењене климе и другим аспектима дугорочног планирања у пољопривреди. Продукти рада у Одељењу се путем средстава комуникација достављају корисницима из области пољопривреде: од непосредних произвођача, преко стручних и научних институција до надлежних државних организација.

 

Програм оперативних задатака и послова обухвата:

 

  • обраду и анализу агрометеоролошких података и публиковање агрометеоролошких годишњака: фенолошког, температуре земљишта, испаравања и  еваротранспирације (лизиметри);   
  • перманентно праћење и анализу актуелних метеоролошких услова и израду: седмодневних, декадних и месечних  агрометеоролошких билтена и годишњих анализа утицаја метеоролошких фактора на раст, развиће и принос пољопривредних култура, а по потреби и припрему ванредних агрометеоролошких информација, анализа и упозорења. 
  • послове по захтевима различитих корисника из области пољопривреде.

 

У оквиру примењених агрометеоролошких истраживања актуелни су:

 

  • изучавање агроклиматског потенцијала територије Србије, праћење његових  промена и процена будућих промена као последице климатских колебања и промене климе у региону;
  • тестирање и припрема агрометеоролошких модела време-усев и модела време-биљне болести у  циљу  њиховог  увођења у оперативну праксу;
  • изучавање климатских екстрема и метеоролошких појава које проузрокују највеће штете у пољопривреди и њихових последица (суша, екстремно високе и ниске температуре ваздуха, олујне непогоде са градом).    

   

Од примењених истраживања која су у току могу се истаћи: дефинисање критеријума за утврђивање елементарних непогода изазваних сушом и мразом и реjонизација територије Србије према степену ризика њихове појаве; агроклиматска класификација и агроклиматско зонирање територије Србије за поједине пољопривредне културе; оперативни пробни рад агрометеоролошког модела CROPSYST. Истраживању и мониторингу суше поклања се посебна пажња при чему се користи већи број индекса влажности, тј. индекса суше: стандардизовани индекс падавина (SPI) за периоде од 1 до 24 месеца, који се за оперативне потребе израчунава дневно; залихе продуктивне влаге у земљишту одређене прорачуном водног биланса; Палмеров Z индекс и Палмеров индекс јачине суше, чије се вредности ажурирају декадно; итд. Токође, у складу са Конвенцијом  УН за борбу са десертификацијом и ублажавање ефеката суше у употреби су климатски индекс влажности (CMI) и индекс влажности земљишта (SMI). У вези са активностима подршке имплементацији ове Конвенције, планира се и повећање улоге РХМЗ  у систему заштите од шумских и других пожара на отвореном простору на територији Србије.  

 

Планиране  развојне активности у оквиру агрометеоролошке делатности  су:

 

 • унапређење агрометеоролошких осматрања: укључивање у метеоролошки осматрачки систем аутоматских метеоролошких станица са програмом мерења који би обухватио и најзначајније агрометеоролошке параметре;
 • увођење ГИС технологије  у поступке обраде и  анализе агрометеоролошких података;
 • унапређење садржаја и форме редовних агрометеоролошких билтена засновано на проширењу сета оперативних података, унапређењу метода њихове обраде, анализе и презентације;
 • спровођење обуке и усваршавања кадрова у вези са  применом података даљинских осматрања са сателита, применом агрометеоролошких модела, као и коришћењем продуката регионалних климатских модела при оцени утицаја очекиваних климатских промена на пољопривреду и припреми одговарајуће стратегије прилагођавања.         

Документи за преузимање:

Детаљнији приказ  Програм агрометеорологије - Дијаграм тока информација

 

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ