Сомбор  (основана 1884 године)

  НАЗИВ СТАНИЦЕ: Сомбор
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 19°09Е
  географска ширина: 45°46N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 88 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 40.3 оC
  Датум максималне темпeратуре: 24.07.2007
  Минимална температура: -27.2 оC
  Датум минималне темпeратуре: 24.01.1963
  Максималне падавине: 83.3 mm
  Датум максималних падавина: 30.06.1974
  Максимални снег: 48 cm
  Датум максималног снега: 18.03.1962
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ