Лозница  (основана 1901 године)

  НАЗИВ СТАНИЦЕ: Лозница
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 19°14Е
  географска ширина: 44°33N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 121 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 42.3 оC
  Датум максималне темпeратуре: 24.07.2007
  Минимална температура: -25.4 оC
  Датум минималне темпeратуре: 24.01.1963
  Максималне падавине: 100.7 mm
  Датум максималних падавина: 20.06.1956
  Максимални снег: 69 cm
  Датум максималног снега: 13-14.02.1984
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ