Пожега  (основана 1895 године)

  НАЗИВ СТАНИЦЕ: Пожега
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 20°02Е
  географска ширина: 43°51N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 310 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 41.0 оC
  Датум максималне темпeратуре: 24.07.2007
  Минимална температура: -30.7 оC
  Датум минималне темпeратуре: 13.01.1985
  Максималне падавине: 101.3 mm
  Датум максималних падавина: 30.07.1999
  Максимални снег: 55 cm
  Датум максималног снега: 22.01.1963
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ