Ћуприја  (основана 1896 године)

  НАЗИВ СТАНИЦЕ: Ћуприја
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 21°23Е
  географска ширина: 43°56N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 123 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 44.6 оC
  Датум максималне темпeратуре: 24.07.2007
  Минимална температура: -28.4 оC
  Датум минималне темпeратуре: 9.02.1956
  Максималне падавине: 87.8 mm
  Датум максималних падавина: 18.08.1972
  Максимални снег: 58 cm
  Датум максималног снега: 30.01.1987
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ