Зајечар  (основана 1895 године)

  НАЗИВ СТАНИЦЕ: Зајечар
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 22°18E
  географска ширина: 43°53N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 144 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 44.7 оC
  Датум максималне темпeратуре: 24.07.2007
  Минимална температура: -29.0 оC
  Датум минималне темпeратуре: 13.01.1985
  Максималне падавине: 83.1 mm
  Датум максималних падавина: 16.11.1981
  Максимални снег: 108 cm
  Датум максималног снега: 22-23.02.1954
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ