Опсерваторија: Римски Шанчеви – Нови Сад  (основана 1860 године)

  НАЗИВ ОПСЕРВАТОРИЈЕ: Римски Шанчеви – Нови Сад
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 19°51Е
  географска ширина: 45°20N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 84 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 41.6 оC
  Датум максималне темпeратуре: 24.07.2007
  Минимална температура: -28.6 оC
  Датум минималне темпeратуре: 23.01.1963
  Максималне падавине: 91.8 mm
  Датум максималних падавина: 22.05.1987
  Максимални снег: 61 cm
  Датум максималног снега: 19.02.1984
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ