Medjunarodni panel za klimatske promene – IPCC (Intergovernmental panel on climate change)

Osnovni zadatak IPCC je da na osnovu rezultata monitoringa i istraživanja koja se sprovode u okviru Globalnog klimatskog osmatračkog sistema i Svetskog klimatskog programa kojima koordinira SMO, i drugih relevantnih međunarodnih programa, na objektivan, otvoren i transparentan način permanentno sprovodi usaglašenu ocenu naučnih, tehničkih i društveno-ekonomskih informacija relevantnih za razumevanje naučnih osnova rizika antropogenih promena klime, potencijalnih uticaja tih promena i opcija ublažavanja klimatskih promena i adaptacije na izmenjene klimatske uslove. U radu IPCC učestvuje preko 2500 naimenovanih naučnika istručnjaka iz čitavog sveta, koji u skladu sa usvojenim procedurama IPCC, učestvuju u pripremi naučno-tehničkih izveštaja, metodologija i uputstava koji čine stručno-tehničku osnovu za sprovođenje Okvirne konvencije UN o promeni klime i njenog Protokola iz Kjota.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), u skladu sa svojim nadležnostim u oblasti monitoringa i istraživanja klime i klimatskih promena, i međunarodne saradnje u ovoj oblasti, kao institucija izvršava funkciju Focal Point-a Republike Srbije u Međuvladinom panelu za promenu klime.


Kontakt:
e-mail:office@hidmet.gov.rsOrganizacija IPCC

Predsedavajući IPCC, Biro IPCC, i Sekretarijat IPCC

Uviđajući značaj problema potencijalnih promena klime, Svetska meteorološka organizacija (SMO) i Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP), su 1988. godine osnovali Međuvladin panel za promenu klime (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), čije je sedište u Ženevi, Švajcarska. Sekretarijat IPCC je smešten u zgradi SMO u Ženevi.

U Međuvladinom panelu za promenu klime, kao međuvladinom organu, mogu u svojstvu članica učestvovati sve države koje su članice Ujedinjenih nacija i Svetske meteorološke organizacije, među kojima je i Republika Srbija.U radu IPCC učestvuje preko 2500 naimenovanih naučnika i stručnjaka iz čitavog sveta, koji u skladu sa usvojenim procedurama IPCC, učestvuju u pripremi naučno-tehničkih izveštaja, metodologija i uputstava koji čine stručno-tehničku osnovu za sprovođenje Okvirne konvencije UN o promeni klime i njenog Protokola iz Kjota.

Radom IPCC rukovodi Biro IPCC koga sačinjavaju predsedavajući Međuvladinog panela za promenu klime (aktuelni predsedavajući Panela je profesor Rajendra K. Pachauri), tri zamenika predsedavajućeg, zatim kopredsedavajući i zamenici kopredsedavajućih radnih grupa i kopredsedavajući Ciljne radne grupe za inventare emisija gasova sa efektom staklene bašte. Biro u svom sastavu mora imati izbalansiranu zastupljenost svih Regiona Svetske meteorološke organizacije (SMO), tako da se pri izboru članova Biroa mora obezbediti prethodna podrška u datom Regionu.


    Regioni SMO:
  • 1. Afrika
  • 2. Azija
  • 3. Južna Amerika
  • 4. Severna i Centralna Amerika
  • 5. Jugozapadni Pacifik
  • 6. Evropa

Plenarne sednice IPCC održavaju se po pravilu jedanput godišnje. Sednice se odvijaju na svim jezicima UN. Stručno-tehničku podršku radu IPCC, Predsedavajućeg IPCC i Biroa IPCC, obezbeđuje Sekretarijat IPCC koji je smešten u zgradi SMO u Ženevi:

IPCC Secretariat
World Meteorological Organization Building
7 bis, avenue de la Paix
P.O. Box 2300
CH-1211 Geneva 2
Switzerland
Phone: +41 22 730 8284/8208
Fax : +41 22 730 8025/8013
E-mail: ipcc_sec@gateway.wmo.ch
http://www.ipcc.ch

Radne grupe IPCC

Pri osnivanju Međuvladinog panela za promenu klime 1988. godine, uspostavljene su 3 Radne grupe i jedna Ciljna grupa za inventare gasova sa efektom staklene bašte, koje i sada postoje. U toku 1996. godine osnovana je još jedna Ciljna grupa za klimatske podatke i scenaria. Svaka radna grupa ima dva kopredsedavajuća (jedan iz razvijenih zemalja i jedan iz zemalja u razvoju) i jedinicu za tehničku podršku. Rad tehničkih jedinica finansiraju razvijene zemlje u kojima se te jedinice nalaze. Svaka radna grupa održava plenarna zasedanja, ekspertske sastanke i seminare u postupku pripreme periodičnih naučno-tehničkih izveštaja iz svog delokruga. Radi realizacije zadataka koji su povereni Međuvladinom panelu za promenu klime, osnovane su sledeće radne grupe:


1. Radna grupa I osnovana je sa zadatkom da vrši ocenu naučnih aspekata klimatskog sistema i klimatskih promena /Working Group I assesses the scientific aspects of the climate system and climate change;

Jedinica za tehnničku podršku realizaciji zadataka Radne grupe 1. smeštena je u Nacionalnom meteorološkom centru SAD koji se nalazi u sastavu Nacionalne agencije za okeane i atmosferu (NOAA):

IPCC WG I TSU
DSRC R/AL/8
325 Broadway
Boulder, CO 80305, USA
Phone:+1 303 497 7072
Fax: +1 303 497 5628
E-mail:ipcc-wg1@al.noaa.gov

2. Radna grupa II osnovana je sa zadatkom da vrši ocenu osetljivosti društveno-ekonomskih i prirodnih sistema na klimatske promene, negativnih i pozitivnih posledica klimatskih promena, i opcija za adaptaciju na njih/Working Group II assesses the vulnerability of socio-economic and natural systems to climate change, negative and positive consequences of climate change, and options for adapting to it;

Jedinica za tehnničku podršku realizaciji zadataka Radne grupe 2. smeštena je u Klimatskom centru Hadley, Meteorološke službe Velike Britanije:

IPCC WGII Technical Support Unit
Hadley Centre, Met Office
Fitzroy Road, Exeter EX1 3PB
United Kingdom
Tel: +44(0)1392 886888
Fax: +44(0)1392 885681
E-mail:ipcc-wg2@metoffice.gov.uk

3. Radna grupa III osnovana je sa zadatkom da vrši ocenu opcija ograničavanja i smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte čime bi se ublažile klimatske promene/Working Group III assesses options for limiting greenhouse gas emissions and otherwise mitigating climate change;

Jedinica za tehničku podršku Radne grupe 3 smeštena je u Holandskoj Agenciji za životnu sredinu:

TSU IPCC WG III RIVM , Unit KMD
A. van Leeuwenhoeklaan 9
P.O. Box 1
3720 BA Bilthoven
The Netherlands
Tel: +31 30 274 4281
Fax: +31 30 274 4464
E-mail:ipcc3tsu@rivm.nl

4. Ciljna grupa za Nacionalne inventare emisija gasova sa efektom staklene bašte je odgovorna za Program IPCC koji se odnosi na pripremu metodologija za izradu Nacionalnih inventara gasova sa efektom staklene bašte /The Task Force on National Greenhouse Gas Inventories is responsible for the IPCC National Greenhouse Gas Inventories Programme;

Jedinica za tehničku podršku ove ciljne grupe nalazi se u Institutu za globalne ekološke strategije u Japanu:

Technical Support Unit
IPCC National Greenhouse Gas Inventories Programme
C/o Institute for Global Environmental Strategies
2108-11 Kamiyamaguchi, Hayama, Kanagawa
240-0115 Japan, Facsimile: +81-46-855-3808

5. Ciljna grupa za podatke i scenaria za podršku klimatskih analiza i analiza uticaja klimatskih promena/Task Group on Data and Scenario Support for Impact and Climate Analysis (TGICA)

Ova ciljna grupa, formirana 1996. godine na osnovu zaključka Seminara IPCC o regionalnim projekcijama klimatskih promena, zadužena je da obezbedi široku dostupnost odgovarajućih podataka i scenarija o klimatskim promenama i diseminaciju informacija svim grupama IPCC, uključujući sve odobrene, usvojene, prihvaćene i prateće materijale IPCC. Ova ciljna grupa koordinira centrima distribuiranih baza podataka, koji obezbeđuju setove podataka, klimatske i druge scenarie, kao i ostale materijale. Članovi ove Ciljne grupe su isključivo naimenovani predstavnici međunarodnih klimatskih centara.

Poslove Jedinice za tehnničku podršku realizaciji zadataka Ciljne grupe za podatke i scenarija obavlja Tehnička jedinica Radne grupe 1, koja je smeštena u Nacionalnom meteorološkom centru SAD koji se nalazi u sastavu Nacionalne agencije za okeane i atmosferu (National Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA).

Zemlje u razvoju i zemlje u tranziciji među kojima je i Republika Srbija, dobijaju finansijsku podršku za učešće jednog predstavnika u radu IPCC i njegovih radnih grupa.Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ