Principi i procedure rada IPCC

Rad Međuvladinog panela za promenu klime (IPCC) odvija se u skladu sa principima Svetske meteorološke organizacije/ World Meteorological Organisation (WMO), i Programa UN za životnu sredinu/ United Nations Environment Programme (UNEP), kao osnivačima Panela. Panel je na svom 14. Plenarnom zasedanju 1998. godine usvojio osnovne Principe i smernice svoga rada (Principles Governing IPCC Work, Approved at the Fourteenth Session, 1998). Ovim dokumentom utvrđena je osnovna struktura Panela, učešće država ugovornica u njegovorm radu i opšta pravila i procedure.


1. Uloga i zadaci IPCC

Kao što je napred izneto, Međuvladin panel za promenu klime je osnovan sa zadatkom da za potrebe donošenja i implementacije Okvirne konvencije UN o promeni klime, vrši na objektivnoj, otvorenoj i transparentnoj osnovi, periodičnu ocenu naučnih, tehničkih i društveno ekonomskih informacija relevantnih za razumevanje naučnih osnova rizika antropogenih promena klime, potencijalnih uticaja tih promena i opcija adaptacije i ublažavanja klimatskih promena.

Izveštaji Panela moraju biti politički neutralni, a ključni deo procesa njihovog donošenja je revizija. S obzirom da je Panel međuvladina grupa eksperata, revizija se sprovodi u dve faze: prvu fazu čini recenzija koju vrše eksperti, a u drugoj fazi, reviziju vrše nadležni vladini organi.


2. Organizacija rada Panela

Sve odluke IPCC donose se konsenzusom na Plenarnim zasedanjima Panela.

Pri izboru članova Biroa Panela, Biroa Radnih grupa i Biroa Ciljnih grupa Panela vodi se računa o geografskoj zastupljenosti, odnosno o učešću predstavnika svih Regiona WMO. Radne grupe Panela i Ciljne grupe Panela koje je osnovao Panel, pri konstituisanju moraju imati jasno definisane zadatke, odobrena ovlašćenja i plan rada i moraju biti otvorene za učešće predstavnika država ugovornica.


3. Učešće u radu Panela

Međuvladin panel za promenu klime je otvoren za učešće svih država članica Svetske meteorološke organizacije i/ili Programa UN za životnu sredinu. Predsedavajući Panela upućuje državama i drugim organizacijama poziv za učešće na zasedanjima Panela, njegovih radnih grupa i ciljnih grupa. Eksperti država članica SMO/UNEP ili međunarodnih organizacija mogu biti direktno pozvani da učestvuju u radu Radnih i Ciljnih grupa Panela. U tom slučaju, države se obaveštavaju i pozivaju, da ukoliko je to potrebno, naimenuju i druge eksperte.


4. Procedure

Pri donošenju odluka, odobravanju, usvajanju i prihvatanju izveštaja, Panel i njegove Radne grupe su dužne da preduzmu sve neophodne mere kako bi se postigao konsenzus. Ukoliko po nekom pitanju nije moguće postići konsenzus, tada se odlučivanje vrši u skladu sa Opštim pravilima Svetske meteorološke organizacije kao specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija, osnovane Konvencijom.

Zaključci usvojeni od strane Radnih/Ciljnih grupa Panela ne smatraju se zvaničnim stavom IPCC dok ih Panel ne usvoji na plenarnom zasedanju.


5. Specifične procedure za pripremu, usvajanje i objavljivanje dokumenta IPCC i učešće eksperata u njihovoj izradi i reviziji

Na Petnaestom plenarnom zasedanju Panela održanom 1999. godine usvojen je Dodatak A, uz Rukovodeće principe i procedure rada IPCC, pod naslovom: Procedure za pripremu, reviziju, prihvatanje, usvajanje, odobravanje i publikovanje izveštaja IPCC/ Appendix A to the Principles Governing IPCC Work: Procedures for the Preparation, Review, Acceptance, Adoption, Approval and Publication of IPCC Reports. Amandmani na ovaj dokument usvojeni su na Dvadestprovom plenarnom zasedanju Panela, 2003. godine.

Navedenim regulatornim dokumentom, svi produkti IPCC klasifikovani su u 3 grupe, i to:

 1. Prvu grupu čine Izveštaji IPCC, i to: Izveštaji o oceni klimatskih promena, Sintezni izveštaji, Specijalni izveštaji i Metodološki izveštaji;
 2. Drugu grupu čine Tehnički radovi;
 3. Treću grupu čine Prateći materijali kao što su Zbornici sa seminara IPCC, materijal sponzora itd.

Prema usvojenim pravilima procedura, samo dokumenti iz Prve grupe (Izveštaji IPCC) podležu složenoj proceduri formalnog odobravanja od strane organa i tela IPCC.

Tehnički radovi ne podležu prihvatanju, odobravanju i usvajanju od strane Radnih grupa ili Panela, ali se njihova finalizacija vrši u konsultaciji sa nadležnim Biroom.

Na prateće materijale iz treće grupe dokumenata IPCC se ne primenjuju pravila procedura prihvatanja, odobravanja i usvajanja.


5.1. Pravila i procedure donošenja dokumenta iz Prve grupe (Izveštaji IPCC)

S obzirom na složenost postupka pripreme i usvajanja dokumenata IPCC iz prve grupe (Izveštaji), prema usvojenim pravilima sprovode se sledeće procedure:

 1. Sačinjava se lista koordinatora, glavnih autora, autora sa prilozima za izveštaj, eksperata-revidenata, editora-revidenata i nacionalnih Focal Points-a,
 2. Vrši se izbor glavnih autora,
 3. Priprema se Nacrt Izveštaja,
 4. Sprovodi se prva revizija (na nivou eksperata),
 5. Sprovodi se druga revizija (od strane državnih institucija i eksperata)
 6. Priprema se finalni Nacrt Izveštaja,
 7. Vrši se razmatranje i prihvatanje Izveštaja na plenarnom zasedanju odgovarajuće Radne grupe ili Panela u celini.

NAPOMENA:

Nacrti Izveštaja IPCC koji se dostavljaju ekspertima i nacionalnom Focal Point-u radi revizije, ne smeju se citirati, navoditi ili distribuirati, i mogu se koristiti isključivo za potrebe procesa revizije.

5.2. Zadaci i odgovornosti koordinatora, glavnih autora, autora sa prilozima za izveštaj, eksperata-revidenata, editora-revidenata i nacionalnih Focal Points-a

U Aneksu 1. Dodatka uz Rukovodeće principe i procedure rada IPCC, usvojeni su zadaci i odgovornosti za koordinatore, glavne autore, autore sa prilozima za izveštaj, eksperte-revidente, editore-revidente i nacionalne Focal Point-e, u postupku donošenja i usvajanja Izveštaja IPCC/Annex 1. Tasks and responsibilities for lead authors, coordinating lead authors, Contributing authors, expert reviewers and review editors of IPCC reports and government Focal Points:

Glavni autori su odgovorni za izradu određenih poglavlja Izveštaja na osnovu najboljih raspoloživih naučnih, tehničkih i društveno-ekonomskih informacija. Glavni autori ne moraju obavezno da sami pišu originalne tekstove izveštaja, ali moraju biti sposobni da na bazi raspoloživih informacija i priloga pojedinih autora izrade kompilovan tekst validan u naučnom i tehničkom smislu, i to na način koji neće biti suprotstavljen mišljenju većine.

Koordinatori rada glavnih autora koordiniraju izradu pojedinih glavnih delova Izveštaja, i odgovorni su za dostizanje visokih standarda Izveštaja i poštovanje rokova za dostavu materijala Kopredsedavajućim Radne grupe/Ciljne gripe Panela. Takođe su dužni da teme koje su zajedničke za više delova izveštaja prikažu na koherentan način u odnosu na celovit Izveštaj, i to na bazi najnovijih naučnih i tehničkih informacija. Pored znanja i veština koji se traže od glavnih autora, koordinatori moraju imati i izražene organizacione sposobnosti.

Učešće autora sa prilozima podrazumeva pripremu tehničkih informacija u formi teksta, grafika ili podataka radi njihove asimilacije u odgovarajuće delove Izveštaja, a za koju su odgovorni glavni autori. Imputi širokog kruga autora predstavljaju osnovu uspešnog rada IPCC.

Eksperti-revidenti imaju zadatak da na bazi svojih znanja i iskustava, u pismenom obliku pripreme svoje komentare o kompletnosti, naučnoj osnovanosti i izbalansiranosti naučnnih/tehničkih/društveno-ekonomskih aspekata sadržaja nacrta izveštaja. Oni mogu biti naimenovani od strane državnih organa, nacionalnih i međunarodnih organizacija, Biroa Radnih/Ciljnih grupa Panela, glavnih autora i koordinatora.

Editori-revidenti pomažu Biroima Radnih/Ciljnih grupa Panela u identifikaciji eksperata-revidenata za ekspertski nivo revizije, savetuju glavne autore kako da tretiraju kontroverzna pitanja u pripremi izveštaja i rešavaju druga pitanja od značaja za postizanje visokog standarda izveštaja. Za svako Poglavlje određuje se jedan ili 2 editora-revidenta. Od editora se zahteva da imaju izuzetno dobro poznavanje široke lepeze naučnih i tehničkih pitanja koja pokriva određeno poglavlje Izveštaja. Oni mogu biti članovi Biroa Radne/Ciljne grupe Panela, ili spoljni eksperti naimenovani od strane Biroa.

Nacionalni Focal Point-i imaju zadatak da ažuriraju listu nacionalnih eksperata koji su uključeni u implementaciju Programa IPCC, i da obezbede integralne komentare o valjanosti i kompletnosti naučnog i/ili tehničkog sadržaja celog izveštaja i naučne/tehničke izbalansiranosti teksta izveštaja.

Revizija dokumenata IPCC koja se sprovodi na nivu državnih institucija sprovodi se većinom uz učešće različitih ministarstava i drugih državnih organa, a Focal Point je dužan da obezbedi efikasnu diseminaciju materijala i pruži logistiku za odvijanje tog procesa.


5.3. Procedure za korišćenje ne objavljenih dokumenta i ne-revidiranih izvora
u izveštajima IPCC

U Aneksu 2. Dodatka A, uz Rukovodeće principe i procedure rada IPCC, usvojena su pravila procedura za korišćenje dokumenata pri izradi izveštaja IPCC, a koji nisu objavljeni, odnosno izvora koji nisu prošli postupak revizije /Annex 2:Procedure for using non-published/non-peer-reviewed sources in IPCC Reports.

S obzirom na činjenicu da sve veća količina materijala relevantnih za pripremu Izveštaja IPCC, a naročito informacija o iskustvima i praksi privatnog sektora u domenu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte i aktivnostima adaptacije, nije objavljena, odnosno nije recenzirana (na primer, industrijski časopisi, interne publikacije, nerecenzirani izveštaji ili radni materijali istraživačkih isntitucija, zbornici radova sa seminara itd), to su u cilju korišćenja istih, propisane sledeće procedure:

 1. Autori (koordinatori, glavni autori i autori sa prilozima) koji žele da uključe informacije koje nisu objavljene/recenzirane dužni su da kritički ocene izvore koje žele da uključe u Izveštaj IPCC, i da Birou Radne/Ciljne grupe dostave detaljne podatke i informacije o datom izvoru;
 2. Editori-revidenti su dužni da obezbede da selektovani neobjavljeni materijali budu uvršćeni na konzistentan način u čitavom Izveštaju;
 3. Kopredsedavajući Biroa Radnih/Ciljnih grupa Panela su dužni da prikupe i indeksiraju izvore dobijene od autora, kao i prateće informacije uz te izvore, i da kopije neobjavljenih izvora stave na raspolaganje revidentima u postupku recenzije izveštaja;
 4. Sekretarijat IPCC je dužan da arhivira kompletan set indeksiranog, ne objavljenog materijala, i da na zahtev, dostavi kopiju tih dokumenata revidentima;
 5. U IPCC Izveštajima, ne recenzirani izvori će biti navedeni u listi referenci, uz napomenu da ti izvori nisu publikovani.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ