SEE DMCSEE EU

 

Regionalni projekat: "Centar za upravljanje sušom za Jugoistočnu Evropu DMCSEE (Drought Management Centre for South East Europe)"

 

Poslednjih decenija povećao se uticaj suše na privredu svih država u JE (SEE), kao i na životnu sredinu i društvo posmatrano u celini. Nedostatak saradnje između susednih zemalja i nepostojanje zajedničkog pristupa monitoringu, proceni posledica i upravljanju sušom predstavlja značajan problem koji umanjuje efikasnost država Regiona u ublažavanju posledica suše. Tokom 2008. godine, konzorcijum sastavljen od predstavnika nacionalnih hidrometeoroloških službi, naučne zajednice i ministarstava odgovornih za smanjenje uticaja suše u zemljama JE otpočeo je sa pripremom regionalnog projekta.

 

Projekat se sprovodi u okviru transnacionalnog programa saradnje u Jugoistočnoj Evropi koji kofinansira Evropska Unija. U realizaciji projekta učestvuje 15 institucija iz devet zemalja Regiona. Vreme realizacije Projekta je od 2009. do 2012. Ukupni budžet projekta iznosi 2,232,447 EUR-a. Deo budžeta Projekta predviđen za učesnike iz Srbije iznosi 210,588 EUR-a od čega 179,000 EUR-a iznosi kontribucija IPA fonda - fonda za predpristupnu pomoć Evropske Unije, a ostalo je kontribucija Institucija koje realizuju projekat.

 

U realizaciji projekta iz Srbije učestvuju Republički hidrometeorološki zavod, kao vodeći partner, i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za uređenje voda .

 

Glavni cilj DMCSEE projekta je poboljšanje pripravnosti na sušu (uspostavljanjem sistema rane najave i pripremom ocene rizika), odnosno smanjenje njenog uticaja, što će se ostvariti kroz nekoliko specifičnih ciljeva. To su:

 

  • Unapređenje monitoringa suše u zemljama JE i uspostavljanje regionalnog sistema za praćenje, analizu suše i kartiranje različitih indeksa suše;
  • Razvijanje DMCSEE Internet platforme sa internim delom za komunikaciju između partnera i delom za informisanje javnosti o postignutim rezultatima;
  • Razvijanje i usvajanje jedinstvene metodologije za procenu rizika suše, zasnovane na raspoloživim meteorološkim podacima i klimatološkim arhivama. Uticaj suše će biti analiziran na osnovu istorijskih zapisa. Karte rizika od suše biće izrađene za region korišćenjem GIS tehnike;
  • Organizovanjem obuka u cilju jačanja kapaciteta, kao i nacionalnih seminara za korisnike;
  • Priprema smernica, preporuka i planova za produžetak institucionalizovane saradnje zemalja JE u ovoj oblasti i nakon 2012. godine.
 

 

 

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English