ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА


Заједно ка истом циљу.

Финансијско управљање и контрола (ФУК) представља потребу у остваривању циљева, као кориснику јавних средстава на правилан, економичан и ефикасан начин.

Финансијско управљање и контрола је систем политика, процедура и активности које успоставља, одржава и редовно ажурира руководилац организације, управљајући ризицима обезбеђује се да циљеви организације буду остварени на правилан, економичан и ефикасан начин.

На основу члана Закона о буџетском систему, у Члану 81. ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023) је прописана законска обавеза имплементације система финансијског управљања и контроле код свих буџетских корисника Републике Србије. Закон се односи на све кориснике буџета у Републици Србији и прописује обавезу годишњег извештавања о систему интерних финансијских контрола путем прописаног упитника самоцењивања, који су корисници буџета обавезни да предају једном годишње до 31. марта. Закон је прописао методе и начине успостављања интерне ревизије унутар корисника буџета, затим услове који морају да се створе да би спровођење интерне ревизије било могуће. Прописана је обавеза о Плану успостављања Финансијског управљања и контроле у јавном сектору како би се термински утврдили рокови успостављања ФУК система код корисника буџета, и дефинисана је обавеза успостављања интерне ревизије и особе која мора бити именована као Руководилац за ФУК.  •   Финансијско управљање и контрола (2.7 MB)


  • Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
    Директор РХМЗ