Прописи

 1.   Закон о државним службеницима и намештеницима (8.1 MB)
 2.   Закон о платама државних службеника и намештеника (2.1 MB)
 3.   Уредба о оцењивању државних службеника (2.1 MB)
 4.   Кодекс понашања државних службеника (0.6 MB)
 5.   Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности (0.5 MB)
 6.   Извод из Закона о буџету за 2012. годину и Закључак Владе РС 05 број 400-2169/2012-001 од 30.марта 2012. (0.3 MB)
 7.   Правилник о организацији буџетског рачуноводства РХМЗ (3.4 MB)
 8.   Акт о процени ризика на радним местима у радној околини РХМЗ (9.6 MB)
 9.   Правилник о безбедности и здрављу на раду РХМЗ (3.4 MB)
 10.   Програм о оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад РХМЗ (1.2 MB)
 11.   Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи у случају незгоде на раду РХМЗ (0.7 MB)
 12.   Правилник о поступку јавне набавке у РХМЗ-у (1.15 MB)
 13. Закони о ратификацији/потврђивању међународних уговора за чије је спровођење непосредно надлежан Републички хидрометеоролошки завод
 14. Закон о ратификацији Конвенције о Светској метеоролошкој организацији („Службени лист ФНРЈ-Међународни уговори“ бр. 80/48);
 15. Закон о потврђивању Споразума о сарадњи са Еврпском организацијом за експлоатацију метеоролошких сателита – ЕУМЕТСАТ („Сужбени гласник РС”, бр. 90/09);
 16. Закон о потврђивању Споразума о сарадњи са Европским центром за средњерочне прогнозе времена – ЕЦСПВ („Сужбени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 1/10).
 17. Закони о ратификацији/потврђивању међународних уговора у чијем спровођењу учествује Републички хидрометеоролошки завод у сарадњи са другим органима државне управе
 18. Закон о ратификацији Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству са Протоколом о аутентичном тексту Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству („Службени лист ФНРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/54, „Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, бр. 11/80)
 19. Закон о ратификацији Конвенције о раном обавештавању о нуклеарним несрећама („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, бр. 15/89)
 20. Закон о ратификацији Бечке конвенције о заштити озонског омотача („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, бр. 1/90)
 21. Закон о ратификацији Конвенције о прекограничном загађивању ваздуха на великим ‎удаљеностима („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, бр.11/86)
 22. Закон о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 102/07)
 23. Закон о ратификацији Оквирне конвенције УН о промени климе („Службени лист СРЈ - Међународни уговори” бр. 2/97)
 24. Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом, и/или дезертификацијом, посебно у Африци („Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 102/07)
 25. Закон о потврђивању Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 2/2003)
 26. Закон о ратификацији Конвенције о режиму пловидбе Дунавом („Службени лист ФНРЈ”, бр. 8/49 и „Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 6/98)
 27. Уредба о ратификацији Конвенције о привилегијама и имунитетима Дунавске комисије („Службени лист СФРЈ – додатак”, бр. 7/64)
 28. Радна верзија прописа о раду радарских центара у систему одбране од града
 29. Закон о ратификацији Оквирног споразума о сливу реке Саве, протокола о режиму пловидбе уз оквирни споразум о сливу реке Саве и споразума о изменама оквирног споразума о сливу реке Саве и протокола о режиму пловидбе уз оквирни споразум о сливу реке Саве („Службени лист СЦГ – Међународни уговори”, бр.12/04)
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ