Прописи

 1.   Закон о министарствима (0.4 MB)
 2.   Закон о државним службеницима (0.8 MB)
 3.   Закон о платама државних службеника и намештеника (0.5 MB)
 4.   Уредба о вредновању радне успешности државних службеника (3.6 MB)
 5.   Кодекс понашања државних службеника (0.3 MB)
 6.   Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности (0.5 MB)
 7.   Закон о одбрани од града (0.2 MB)
 8.   Закон о родној равноправности (0.2 MB)
 9.   Средњорочни план Републичког хидрометеоролошког завода за период од 2024 до 2026 године (~2MB)
 10.   Акт о безбедности информационо-комуникационог система РХМЗ (3.1 MB)
 11.   Правилник о организацији буџетског рачуноводства РХМЗ (3.4 MB)
 12.   Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини РХМЗ (9.6 MB)
 13.   Измене и допуне Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини РХМЗ (4.7 MB)
 14.   Правилник о безбедности и здрављу на раду РХМЗ (3.4 MB)
 15.   Програм о оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад РХМЗ (1.2 MB)
 16.   Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи у случају незгоде на раду РХМЗ (0.7 MB)
 17.   Правилник о поступку јавне набавке у РХМЗ-у (1.15 MB)
 18. Закони о ратификацији/потврђивању међународних уговора за чије је спровођење непосредно надлежан Републички хидрометеоролошки завод
 19. Закон о ратификацији Конвенције о Светској метеоролошкој организацији („Службени лист ФНРЈ-Међународни уговори“ бр. 80/48);
 20. Закон о потврђивању Споразума о сарадњи са Европским центром за средњерочне прогнозе времена – ЕЦСПВ („Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 1/10).
 21. Закони о ратификацији/потврђивању међународних уговора у чијем спровођењу учествује Републички хидрометеоролошки завод у сарадњи са другим органима државне управе
 22. Закон о ратификацији Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству са Протоколом о аутентичном тексту Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству („Службени лист ФНРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/54, „Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, бр. 11/80)
 23. Закон о ратификацији Конвенције о раном обавештавању о нуклеарним несрећама („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, бр. 15/89)
 24. Закон о ратификацији Бечке конвенције о заштити озонског омотача („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, бр. 1/90)
 25. Закон о ратификацији Конвенције о прекограничном загађивању ваздуха на великим ‎удаљеностима („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, бр.11/86)
 26. Закон о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 102/07)
 27. Закон о ратификацији Оквирне конвенције УН о промени климе („Службени лист СРЈ - Међународни уговори” бр. 2/97)
 28. Закон о потврђивању Споразума из Париза („Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 4/17)
 29. Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом, и/или дезертификацијом, посебно у Африци („Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 102/07)
 30. Закон о потврђивању Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 2/2003)
 31. Закон о ратификацији Конвенције о режиму пловидбе Дунавом („Службени лист ФНРЈ”, бр. 8/49 и „Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 6/98)
 32. Уредба о ратификацији Конвенције о привилегијама и имунитетима Дунавске комисије („Службени лист СФРЈ – додатак”, бр. 7/64)
 33. Закон о ратификацији Оквирног споразума о сливу реке Саве, протокола о режиму пловидбе уз оквирни споразум о сливу реке Саве и споразума о изменама оквирног споразума о сливу реке Саве и протокола о режиму пловидбе уз оквирни споразум о сливу реке Саве („Службени лист СЦГ – Међународни уговори”, бр.12/04)
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ