AKTIVNOSTI ODELJENJA ZA AGROMETEOROLOGIJU

Operativni poslovi i primenjena istraživanja koji se obavljaju u Odeljenju za agrometeorologiju imaju za cilj da doprinesu povećanju efikasnosti poljoprivredne proizvodnje u Srbiji i njenom održivom razvoju. Raznovrsni produkti operativnih aktivnosti kao što su agrometeorološke analize, prognoze i upozorenja koriste se pri određivanju vremena setve i žetve, planiranju sprovođenju agrotehničkih mera i mera zaštite, proceni prinosa, pripremi mera ekonomske politike i u drugim vidovima kratkoročnog i srednjeročnog planiranja i aktivnosti u poljoprivredi. Istorijski agrometeorološki podaci i rezultati agroklimatskih i drugih primenjenih istraživanja, kao i procene promene klime na teritoriji Srbije predstavljaju podlogu za racionalno korišćenje poljoprivrednog zemljišta i očuvanje njegovog kvaliteta, odabir vrsti i sorata poljoprivrednih kultura, prilagođavanje proizvodnje uslovima izmenjene klime i drugim aspektima dugoročnog planiranja u poljoprivredi. Produkti rada u Odeljenju se putem sredstava komunikacija dostavljaju korisnicima iz oblasti poljoprivrede: od neposrednih proizvođača, preko stručnih i naučnih institucija do nadležnih državnih organizacija.

 

Program operativnih zadataka i poslova obuhvata:

 

 

  • obradu i analizu agrometeoroloških podataka i publikovanje agrometeoroloških godišnjaka: fenološkog, temperature zemljišta, isparavanja i evarotranspiracije (lizimetri); 

  • permanentno praćenje i analizu aktuelnih meteoroloških uslova i izradu: sedmodnevnih, dekadnih i mesečnih agrometeoroloških biltena i godišnjih analiza uticaja meteoroloških faktora na rast, razviće i prinos poljoprivrednih kultura, a po potrebi i pripremu vanrednih agrometeoroloških informacija, analiza i upozorenja. 

  • poslove po zahtevima različitih korisnika iz oblasti poljoprivrede.

 

U okviru primenjenih agrometeoroloških istraživanja aktuelni su:

 

  • izučavanje agroklimatskog potencijala teritorije Srbije, praćenje njegovih promena i procena budućih promena kao posledice klimatskih kolebanja i promene klime u regionu;;
  • testiranje i priprema agrometeoroloških modela vreme-usev i modela vreme-biljne bolesti u cilju njihovog uvođenja u operativnu praksu;
  • izučavanje klimatskih ekstrema i meteoroloških pojava koje prouzrokuju najveće štete u poljoprivredi i njihovih posledica (suša, ekstremno visoke i niske temperature vazduha, olujne nepogode sa gradom).    

   

Od primenjenih istraživanja koja su u toku mogu se istaći: definisanje kriterijuma za utvrđivanje elementarnih nepogoda izazvanih sušom i mrazom i rejonizacija teritorije Srbije prema stepenu rizika njihove pojave; agroklimatska klasifikacija i agroklimatsko zoniranje teritorije Srbije za pojedine poljoprivredne kulture; operativni probni rad agrometeorološkog modela CROPSYST. Istraživanju i monitoringu suše poklanja se posebna pažnja pri čemu se koristi veći broj indeksa vlažnosti, tj. indeksa suše: standardizovani indeks padavina (SPI) za periode od 1 do 24 meseca, koji se za operativne potrebe izračunava dnevno; zalihe produktivne vlage u zemljištu određene proračunom vodnog bilansa; Palmerov Z indeks i Palmerov indeks jačine suše, čije se vrednosti ažuriraju dekadno; itd. Tokođe, u skladu sa Konvencijom UN za borbu sa desertifikacijom i ublažavanje efekata suše u upotrebi su klimatski indeks vlažnosti (CMI) i indeks vlažnosti zemljišta (SMI). U vezi sa aktivnostima podrške implementaciji ove Konvencije, planira se i povećanje uloge RHMZ u sistemu zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru na teritoriji Srbije.  

 

Planirane razvojne aktivnosti u okviru agrometeorološke delatnosti su:

 

 

 • unapređenje agrometeoroloških osmatranja: uključivanje u meteorološki osmatrački sistem automatskih meteoroloških stanica sa programom merenja koji bi obuhvatio i najznačajnije agrometeorološke parametre
 • uvođenje GIS tehnologije u postupke obrade i analize agrometeoroloških podataka;
 • napređenje sadržaja i forme redovnih agrometeoroloških biltena zasnovano na proširenju seta operativnih podataka, unapređenju metoda njihove obrade, analize i prezentacije;
 • sprovođenje obuke i usvaršavanja kadrova u vezi sa primenom podataka daljinskih osmatranja sa satelita, primenom agrometeoroloških modela, kao i korišćenjem produkata regionalnih klimatskih modela pri oceni uticaja očekivanih klimatskih promena na poljoprivredu i pripremi odgovarajuće strategije prilagođavanja         

 

Dokumenti za preuzimanje:

Детаљнији приказ  Program agrometeorologije - Dijagram toka informacija

 

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ