Direktor RHMZ

DIRЕKТОR RЕPUBLIČKОG HIDRОМЕТЕОRОLОŠKОG ZАVОDА

Stаlni prеdstаvnik Rеpublikе Srbiје u Svеtskој mеtеоrоlоškој оrgаnizаciјi

Prоf. dr Јugоslаv Nikоlić, dipl. mеt.

Prof. dr Jugoslav Nikolić visoko obrazovanje stekao je iz naučne oblasti fizičke nauke – studijski program Meteorologija, na nekadašnjem Prirodno-matematičkom – sadašnjem Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Akademski naziv magistra nauka i naučni stepen doktora nauka stekao je, uz rad u struci, na Univerzitetu u Beogradu, Katedra za hidrogeologiju RGF. Profesor Nikolić ima stečeno nastavno zvanje "redovni profesor" i naučno zvanje "viši naučni saradnik". Poseduje višegodišnje radno iskustvo na visokostručnim poslovima u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) i postignute rezultate u proučavanju, integralnom sagledavanju i objedinjenom rešavanju problema fundamentalnih sa aspekta meteorologije - fizike atmosfere, zaštite životne sredine, primena u energetici, vodoprivredi i poljoprivredi. Kroz stručne i naučne radove, projekte i monografije dao je originalne stručne i naučne doprinose i uticao na razvoj nauke, naučne misli i razvoj struke. Naučno angažovanje profesora Nikolića odnosi se na Srpsku akademiju nauka i umetnosti (SANU) i povremena predavanja na doktorskim studijama odgovarajućih Fakulteta. Član je naučnog veća Geografskog instituta "Jovan Cvijić" SANU i imenovan je, po Odluci Izvršnog odbora SANU, za člana Međuodeljenskog odbora za dinamiku klimatskog sistema Zemlje i delo Milutina Milankovića. Dobitnik je nagrade Privredne komore Beograda za najbolji naučni rad od posebnog značaja za primene u privredi i struci.

Prof. dr Jugoslav Nikolić je stalni predstavnik Republike Srbije u Svetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO), Evropskoj organizaciji za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT) i Evropskom centru za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF). Neposredno se angažovao da Republika Srbija postane punopravni član ECMWF-a od 01. januara 2015. godine i ulaže napore da RHMZ ima aktivan status i u drugim međunarodnim asocijacijama.

Oblast profesionalnog interesa profesora Nikolića odnosi se na geonauke – meteorologiju, hidrologiju, hidrogeologiju i primene u zaštiti životne sredine, energetici (obnovljivi izvori energije), agrometeorologiji, izučavanju klime (klimatski resursi i klimatske promene), veštačkom uticaju na vreme (odbrana od grada, upravljanje sušnim epizodama – stimulacija padavina) i kompleksnom istraživanju i izradi numeričkog modela evapotranspiracije od strateškog značaja za brojne praktične primene: u vodoprivredi (analiza vodnog bilansa, planiranje i kontrola vodnih resursa, navodnjavanje/odvodnjavanje terena, projektovanje hidrograđevinskih radova i objekata, izgradnja zaštitnih objekata od poplava, izrada vodoprivrednih osnova slivnih područja, izrada hidroloških prognoza i sl.), u zaštiti životne sredine, u poljoprivredi (projekti iz oblasti melioracija), u planiranju u elektroprivredi, putnoj privredi, agrometeorologiji i drugim privrednim granama, u izradi prognoza vremena, izradi klimatoloških studija i drugim brojnim primenama u meteorološkoj, hidrološkoj, hidrogeološkoj i poljoprivrednoj praksi, kao i zaštiti životne sredine.

Rešenjem Vlade Republike Srbije postavljen je na položaj direktora RHMZ-a po konkursu za popunjavanje ovog položaja. Odlukama Vlade imenovan je za člana Republičkog štaba za vanredne situacije, člana Nacionalnog saveta za klimatske promene, člana Saveta nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i predstavnika RHMZ-a u Pregovaračkoj grupi za životnu sredinu - PG 27.

U svojoj višegodišnjoj praksi radio je, pored ostalog, kao sinoptičar u prognozi vremena RHMZ-a, sinoptičar u vazduhoplovstvu, rukovodilac Radarskih centara RHMZ-a, rukovodilac Sektora za meteorologiju RHMZ-a, rukovodilac službe za aerološka merenja RHMZ-a, kao i na radnom mestu za strategije, programe i projekte iz oblasti meteorologije i klimatskih promena – Sektor za razvoj, programe i projekte Evropske Unije. U svom naučnom radu, kroz interdisciplinarni pristup, dao je brojne praktične doprinose. Doprinos održivom razvoju dao je kroz izradu strategije prostornog razvoja Republike Srbije 2009 - 2013 - 2020 u delu uticaja atmosferskih prirodnih nepogoda.

Među prvima je učestvovao u istraživanju aktivnosti prirodnih radioaktivnih gasova radona i torona odgovarajućim pasivnim diskriminativnim nuklearnim trag detektorima u vazdušnom stubu u zemljištu. Povezivanje geoloških i hidro-meteoroloških/klimatoloških karakteristika pojedinih oblasti sa intenzitetom prirodne radioaktivnosti u njima predstavlja originalan naučni doprinos za izradu odgovarajućih mapa rizika. Osim navedenog, dao je značajan doprinos analizi vremenskih stanja, istraživanju ozona, određivanju globalnog zračenja, kao i doprinose iz oblasti hidrologije/hidrohemije. Među naučnim radovima, pored ostalog, profesor Nikolić je objavio tri naučne monografije i više radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste (Science Citation Index lista), kao i zbornicima međunarodnih konferencija. Autor je dveju istaknutih monografija nacionalnog i šireg značaja, koje je objavio Institut SANU "Jovan Cvijić", čiju promociju je organizovala Srpska akademija nauka i umetnosti 05. februara 2011. godine, a kojoj su prisustvovali brojni akademici, predstavnici fakulteta, naučnih instituta i Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U skorijem periodu objavio je 12 radova iz kategorije M20 (radovi objavljeni u međunarodnim, istaknutim međunarodnim i vrhunskim međunarodnim časopisima), 6 radova iz kategorije M51 (radovi objavljeni u vodećim časopisima nacionalnog značaja) i preko 40 radova iz kategorije M33 (sopštenja sa međunarodnih skupova štampana u celini).

Rezultati naučnog i stručnog rada, pored ostalog, našli su praktične primene u usaglašavanju praćenja karakteristika atmosfere, hidrosfere i litosfere, kroz usaglašeno organizovanje meteorološkog, hidrološkog i hidrogeološkog monitoringa u RHMZ-u, a što takođe predstavlja značajan doprinos struci.

Prof. dr Jugoslav Nikolić rukovodio je, ili učestvovao u izradi, brojnih naučnih projekata. Član je Uređivačkog odbora naučnog časopisa "Zbornik radova" Instituta „Jovan Cvijić“ SANU. Relevantno iskustvo, naučna i nastavna aktivnost, praćenje svetskih istraživačkih procesa, članstvo u uglednim stručnim i naučnim asocijacijama, daju mu kompetentnost u struci i nauci i potvrđuju njegov status kreativnog stručnjaka od autoriteta, koji je svojim dosadašnjim radom bitno unapredio konvencionalne stručne i naučne modele.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ