Propisi

 1.   Zakon o državnim službenicima i nameštenicima (8.1 MB)
 2.   Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (2.1 MB)
 3.   Uredba o ocenjivanju državnih službenika (2.1 MB)
 4.   Kodeks ponašanja državnih službenika (0.6 MB)
 5.   Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti (0.5 MB)
 6.   Izvod iz Zakona o budžetu za 2012. godinu i Zaključak Vlade RS 05 broj 400-2169/2012-001 od 30.marta 2012. (0.3 MB)
 7.   Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva RHMZ (3.4 MB)
 8.   Akt o proceni rizika na radnim mestima u radnoj okolini RHMZ (9.6 MB)
 9.   Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu RHMZ (3.4 MB)
 10.   Program o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad RHMZ (1.2 MB)
 11.   Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju nezgode na radu RHMZ (0.7 MB)
 12.   Pravilnik o postupku javne nabavke u RHMZ-u (1.15 MB)
 13. Zakoni o ratifikaciji/potvrđivanju međunarodnih ugovora za čije je sprovođenje neposredno nadležan Republički hidrometeorološki zavod
 14. Zakon o ratifikaciji Konvencije o Svetskoj meteorološkoj organizaciji („Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori“ br. 80/48);
 15. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji sa Evrpskom organizacijom za eksploataciju meteoroloških satelita – EUMETSAT („Sužbeni glasnik RS”, br. 90/09);
 16. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji sa Evropskim centrom za srednjeročne prognoze vremena – ECSPV („Sužbeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, br. 1/10).
 17. Zakoni o ratifikaciji/potvrđivanju međunarodnih ugovora u čijem sprovođenju učestvuje Republički hidrometeorološki zavod u saradnji sa drugim organima državne uprave
 18. Zakon o ratifikaciji Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu sa Protokolom o autentičnom tekstu Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu („Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori”, br. 3/54, „Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori”, br. 11/80)
 19. Zakon o ratifikaciji Konvencije o ranom obaveštavanju o nuklearnim nesrećama („Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori”, br. 15/89)
 20. Zakon o ratifikaciji Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača („Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori”, br. 1/90)
 21. Zakon o ratifikaciji Konvencije o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim ‎udaljenostima („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br.11/86)
 22. Zakon o potvrđivanju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, br. 102/07)
 23. Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije UN o promeni klime („Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori” br. 2/97)
 24. Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom, i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, br. 102/07)
 25. Zakon o potvrđivanju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav („Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori”, br. 2/2003)
 26. Zakon o ratifikaciji Konvencije o režimu plovidbe Dunavom („Službeni list FNRJ”, br. 8/49 i „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 6/98)
 27. Uredba o ratifikaciji Konvencije o privilegijama i imunitetima Dunavske komisije („Službeni list SFRJ – dodatak”, br. 7/64)
 28. Zakon o ratifikaciji Okvirnog sporazuma o slivu reke Save, protokola o režimu plovidbe uz okvirni sporazum o slivu reke Save i sporazuma o izmenama okvirnog sporazuma o slivu reke Save i protokola o režimu plovidbe uz okvirni sporazum o slivu reke Save („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, br.12/04)
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ