Aktivnosti službe za obradu hidroloških podataka i hidroloških analiza su:

 • praćenje stanja i režima površinskih voda na teritoriji Srbije;
 • analiza i obrada elemenata bilansa voda;
 • obrada i kontrola hidroloških parametara;
 • kontrola, obrada i verifikacija unosa hidroloških podataka u bazu podataka;
 • vođenje arhive i baze hidroloških podataka površinskih i podzemnih voda;
 • priprema i izdavanje hidroloških podataka korisnicima u zahtevanoj formi;
 • izrada hidroloških analiza, elaborata i studija za potrebe sagledavanja režima površinskih voda u Republici;
 • izrada hidroloških osnova za pojedine slivove, područja i celu teritoriju Srbije i prikaz generalizovanih informacija u formi karti, regionalnih zavisnosti i sl.;
 • izučavanje prostorne i vremenske raspodele hidroloških veličina sa ciljem proučavanja vodnih resursa;
 • izrada proračuna i analiza meteoroloških podataka za potrebe hidroloških proračuna i analiza;
 • izrada, održavanje i ažuriranje katastra fizičko-geografskih i hidroloških karakteristika slivova;
 • održavanje i ažuriranje hidrološkog dela Internet prezentacije Republičkog hidrometeorološkog zavoda;
 • izdavanje stručnih mišljenja, na osnovu Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS" broj 30/10) Članovi 117 i 118, u postupku izdavanja vodnih uslova od strane nadležnog organa za objekte i radove koji imaju uticaj na vodni režim, odnosno na koje utiče vodni režim;
 • izdavanje hidrometeoroloških uslova u postupku izrade planske dokumentacije prema Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata ("Službeni glasnik RS" broj 31/10) Član 45, koji je donet na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" broj 72/09):Dokumenti za preuzimanje:

Detaljniji prikaz  Detaljniji prikaz
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ