Hidrološki pojmovi:
 1. vodomerna letva (vodomer) – fiksni merni uređaj standardnih dimenzija sa skalom na kojoj se, sa tačnošću ±1 cm, može očitati vodostaj;
 2. vodostaj – vertikalno rastojanje nivoa vodenog ogledala od nule na skali vodomera, izraženo u centimetrima, sa predznakom ''-'' ako je nivo vode niži od nulte tačke;
 3. gradijent potencijala – razlika kota nivoa podzemne vode za dve posmatrane tačake, podeljena sa rastojanjem između ovih tačaka i izražava se u vidu odnosa ovih veličina, ili u procentima, ili u promilima;
 4. izveštajna stanica – hidrološka stanica sa koje se sabirnom centru, u realnom vremenu, dostavljaju osmotreni i izmereni podaci o vrednostima pokazatelja stanja kvaliteta i/ili kvantiteta vode;
 5. mreža hidroloških stanica površinskih voda – skup svih hidroloških stanica na prirodnim i veštačkim vodotocima na teritoriji Republike Srbije, koje se nalaze u nadležnosti Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Zavod) i čije se održavanje i funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije;
 6. mreža hidroloških stanica podzemnih voda prve izdani (pijezometara) – skup svih hidroloških stanica podzemnih voda prve izdani na teritoriji Republike Srbije, koje se nalaze u nadležnosti Zavoda i čije se održavanje i funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije;
 7. organoleptičke osobine vode – čulima opažene osobine vode;
 8. pijezometar – hidrogeološka bušotina izvedena na takav način da nivo vode u njoj odgovara nivou podzemne vode u njenoj okolini i služi za merenje rastojanja od fiksne tačke njegove konstrukcije do nivoa vode, a po potrebi i za merenje temperatura vode i uzimanje uzoraka vode za analize njenog kvaliteta;
 9. pronos suspendovanog nanosa – masa suspendovanog nanosa koji protekne kroz poprečni profil vodotoka u jedinici vremena i izražava se u g/s, ili kg/s, ili t/god.;
 10. proticaj vode – zapremina vode koja protekne kroz poprečni profil vodotoka u jedinici vremena i izražava se u m3/s ili l/s;
 11. suspendovani nanos – deo ukupnog rečnog nanosa koji se održava u suspenziji usled turbulentnog tečenja vode u vodotoku;
 12. uspostavljanje stanice – skup svih aktivnosti i radova, počev od analize potreba, preko donošenja odluke, izbora mikrolokacije, izgradnje, montaže opreme do puštanja u rad hidrološke stanice površinskih/podzemnih voda;
 13. hidrološka stanica površinskih voda – stacionarni merni punkt na vodotoku, kanalu, prirodnom ili veštačkom jezeru (akumulaciji) sa odgovarajućim objektima i opremom na kome se izvršava utvrđeni program merenja/osmatranja i uzorkovanja;
 14. hidrološka stanica podzemnih voda – pijezometar, ili baterija pijezometara, ili profil pijezometara na kojima se vrše merenja i uzorkovanja u skladu sa utvrđenim programom rada;
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ