Usluge - Poslovi po zahtevu korisnika Poslovi po zahtevu korisnika
 • Zavod je jedina referentna ustanova, koja sa punom odgovornišću, pored redovnih i propisanih poslova, daje usluge po posebnim zahtevima korisnika iz svih oblasti kojima se bavi.
 • Za ove poslove Zavod ne sklapa klasične komercijalne ugovore, već naplaćuje naknadu za vanstandardni rad.
 • Sredstva dobijena na ovaj način usmeravaju se u BUDŽET Republike Srbije.
 • Na obrazloženi zahtev Zavoda, ta sredstva mogu se koristiti isključivo za nabavku modernije opreme i školovanje kadrova.
 • Sredstva po ovom osnovu se ne mogu koristiti za povećanje ličnih dohodaka zaposlenih.

 Prognoza vremena
 • Specijalne kratkoročne i dugoročne za potrebe planiranja izvođenja poljoprivrednih radova, planiranja u energetici, kao što su to toplane energane, termoelektrane, hidroelektrane, energrtskih prenosnih sistema, privatne kotlarnice, uključivanje rashladnih sistema, radova u visokoj i niskoj gradnji, obezbeđenje drumskog, rečnog kargo transporta na teritoriji Srbije i Crne Gore, kao i Evrope, za rad zimske službe.
 • Specijalne dugoročne i kratkoročne prognoze i najave nepovoljnih vremenskih situcija za potrebe turizma na destinacijama u našoj zemlji Evropi i ostatku sveta, sportskih kulturnih i drugih estradnih priredbi, ugostiteljskih objekata na suvom i rekama, hobija kao što su jedrenje, planinaranje, utakmica golubova visokoletača i pismonoša, ribolovaca, paraglajding i drugo.

 Klimatologija
 • Izrada klimatoloških podloga i studija za potrebe urbanizma, građevinarstva i ostalih privrednih delatnosti;
 • Specifične klimatološke obrade podataka za potrebe: proizvodnje i prenosa električne energije, osiguravajućih društava, sudova i dr.;
 • Stručna pomoć kod izrade doktorskih, magistarskih, diplomskih i takmičarskih radova;
 • Davanje mišljenja na delove elaborata i projekata koji se odnose na klimatologiju;
 • Obrada i analiza klimatoloških podataka za potrebe: sudova, opština, privatnih firmi, fizičkih lica i dr.

 Agrometeorologija
 • Priprema agrometeoroloških prognoza i analiza za pojedina poljoprivredna područja;
 • Izrada agroklimatskih podloga za zasnivanje proizvodnje i izbor odgovarajuće agrotehnike;
 • Specifične obrade podataka za potrebe istraživanja iz oblasti agrometeorologije;
 • Stručna pomoć pri uspostavljanju i sprovođenju agrometeoroloških osmatranja za potrebe korisnika.

 Hidrologija
 • Uspostavljanje hidroloških stanica i organizovanje merenja i osmatranja po programu utvrđenom u skladu sa potrebama naručioca, kontrola rada stanice i tekuće održavanje opreme, prikupljanje, kontrola i osnovna obrada podataka ;
 • Hidrometrijska merenja na prirodnim i veštačkim vodotocima, izvorima i vrelima;
 • Hidrološke analize i proračuni za profile hidroloških stanica koje pripadaju Mreži hidroloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao i na deonicama vodotoka za koje su merodavni podaci sa pomenute mreže stanica;
 • Hidrološke prognoze, kratkoročne i orijentacione dugoročne, za potrebe planiranja izgradnje i eksploatacije različitih hidrotehničkih objekata, plovidbe i za druge potrebe naručilaca;
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ