Активности службе за обраду хидролошких података и хидролошких анализа су:

 • праћење стања и режима површинских вода на територији Србије;
 • анализа и обрада елемената биланса вода;
 • обрада и контрола хидролошких параметара;
 • контрола, обрада и верификација уноса хидролошких података у базу података;
 • вођење архиве и базе хидролошких података површинских и подземних вода;
 • припрема и издавање хидролошких података корисницима у захтеваној форми;
 • израда хидролошких анализа, елабората и студија за потребе сагледавања режима површинских вода у Републици;
 • израда хидролошких основа за поједине сливове, подручја и целу територију Србије и приказ генерализованих информација у форми карти, регионалних зависности и сл.;
 • изучавање просторне и временске расподеле хидролошких величина са циљем проучавања водних ресурса;
 • израда прорачуна и анализа метеоролошких података за потребе хидролошких прорачуна и анализа;
 • израда, одржавање и ажурирање катастра физичко-географских и хидролошких карактеристика сливова;
 • одржавање и ажурирање хидролошког дела Интернет презентације Републичког хидрометеоролошког завода;
 • издавање стручних мишљења, на основу Закона о водама ("Службени гласник РС" број 30/10) Чланови 117 и 118, у поступку издавања водних услова од стране надлежног органа за објекте и радове који имају утицај на водни режим, односно на које утиче водни режим;
 • издавање хидрометеоролошких услова у поступку израде планске документације према Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС" број 31/10) Члан 45, који је донет на основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09):Документи за преузимање:

Детаљнији приказ  Детаљнији приказ
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ