Хидрологија
Картографски прикази мрежа хидролошких станица површинских вода и подземних вода прве (фреатске) издани и извештајних хидролошких станица; основни подаци о хидролошким станицама; актуелни подаци о стању површинских вода; прогнозе вода и ледених појава на рекама; информације о бази хидролошких података, о хидролошким годишњацима, о стручним мишљењима у поступку прибављања водопривредних услова.
Мрежа станица површинских и подземних вода
Приказ организационе шеме управљања мрежом хидролошких станица и сливова већих река, распоред хидролошких станица за праћење карактеристика режима површинских и подземних вода. Основни технички подаци и програми који се реализују на хидролошким станицама.
Стање и прогноза вода
Картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица, актуелни дневни и годишњи подаци, прогнозе водостаја за 2 до 4 дана, карактеристичне вредности водостаја, протицаја и температура воде за извештајне станице на Дунаву, Тиси, Сави и Морави. Информација о делатности службе за прогнозу вода.
Хидролошке анализе
Праћење стања и режима површинских вода на територији Србије; анализа и обрада елемената биланса вода; обрада и контрола хидролошких параметара; вођење архиве и базе хидролошких података површинских и подземних вода; припрема и издавање хидролошких података; израда хидролошких анализа, елабората и студија; израда хидролошких основа за поједине сливове, подручја и целу територију Србије и приказ генерализованих информација у форми карти, регионалних зависности и сл.; изучавање просторне и временске расподеле хидролошких величина са циљем проучавања водних ресурса; израда, одржавање и ажурирање катастра физичко-географских и хидролошких карактеристика сливова; издавање стручних мишљења; издавање хидрометеоролошких услова.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ