Хидролошки појмови:

 1. водомерна летва (водомер) – фиксни мерни уређај стандардних димензија са скалом на којој се, са тачношћу ±1 cm, може очитати водостај;
 2. водостај – вертикално растојање нивоа воденог огледала од нуле на скали водомера, изражено у центиметрима, са предзнаком ''-'' ако је ниво воде нижи од нулте тачке;
 3. градијент потенцијала – разлика кота нивоа подземне воде за две посматране тачаке, подељена са растојањем између ових тачака и изражава се у виду односа ових величина, или у процентима, или у промилима;
 4. извештајна станица – хидролошка станица са које се сабирном центру, у реалном времену, достављају осмотрени и измерени подаци о вредностима показатеља стања квалитета и/или квантитета воде;
 5. мрежа хидролошких станица површинских вода – скуп свих хидролошких станица на природним и вештачким водотоцима на територији Републике Србије, које се налазе у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода (Завод) и чије се одржавање и функционисање финансира из буџета Републике Србије;
 6. мрежа хидролошких станица подземних вода прве издани (пијезометара) – скуп свих хидролошких станица подземних вода прве издани на територији Републике Србије, које се налазе у надлежности Завода и чије се одржавање и функционисање финансира из буџета Републике Србије;
 7. органолептичке особине воде – чулима опажене особине воде;
 8. пијезометар – хидрогеолошка бушотина изведена на такав начин да ниво воде у њој одговара нивоу подземне воде у њеној околини и служи за мерење растојања од фиксне тачке његове конструкције до нивоа воде, а по потреби и за мерење температура воде и узимање узорака воде за анализе њеног квалитета;
 9. пронос суспендованог наноса – маса суспендованог наноса који протекне кроз попречни профил водотока у јединици времена и изражава се у г/с, или кг/с, или т/год.;
 10. протицај воде – запремина воде која протекне кроз попречни профил водотока у јединици времена и изражава се у m3/s или l/s;
 11. суспендовани нанос – део укупног речног наноса који се одржава у суспензији услед турбулентног течења воде у водотоку;
 12. успостављање станице – скуп свих активности и радова, почев од анализе потреба, преко доношења одлуке, избора микролокације, изградње, монтаже опреме до пуштања у рад хидролошке станице површинских/подземних вода;
 13. хидролошка станица површинских вода – стационарни мерни пункт на водотоку, каналу, природном или вештачком језеру (акумулацији) са одговарајућим објектима и опремом на коме се извршава утврђени програм мерења/осматрања и узорковања;
 14. хидролошка станица подземних вода – пијезометар, или батерија пијезометара, или профил пијезометара на којима се врше мерења и узорковања у складу са утврђеним програмом рада;
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ