Propisi

 1.   Zakon o ministarstvima (0.4 MB)
 2.   Zakon o državnim službenicima (0.8 MB)
 3.   Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (0.5 MB)
 4.   Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika (3.6 MB)
 5.   Kodeks ponašanja državnih službenika (0.3 MB)
 6.   Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti (0.5 MB)
 7.   Zakon o odbrani od grada (0.2 MB)
 8.   Zakon o rodnoj ravnopravnosti (0.2 MB)
 9.   Srednjoročni plan Republičkog hidrometeorološkog zavoda za period od 2024 do 2026 godine (~2 MB)
 10.   Akt o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema RHMZ (~2MB)
 11.   Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva RHMZ (3.4 MB)
 12.   Akt o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini RHMZ (9.6 MB)
 13.   Izmene i dopune Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini RHMZ (4.7 MB)
 14.   Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu RHMZ (3.4 MB)
 15.   Program o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad RHMZ (1.2 MB)
 16.   Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju nezgode na radu RHMZ (0.7 MB)
 17.   Pravilnik o postupku javne nabavke u RHMZ-u (1.15 MB)
 18. Zakoni o ratifikaciji/potvrđivanju međunarodnih ugovora za čije je sprovođenje neposredno nadležan Republički hidrometeorološki zavod
 19. Zakon o ratifikaciji Konvencije o Svetskoj meteorološkoj organizaciji („Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori“ br. 80/48).
 20. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji sa Evropskim centrom za srednjeročne prognoze vremena – ECSPV („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, br. 1/10).
 21. Zakoni o ratifikaciji/potvrđivanju međunarodnih ugovora u čijem sprovođenju učestvuje Republički hidrometeorološki zavod u saradnji sa drugim organima državne uprave
 22. Zakon o ratifikaciji Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu sa Protokolom o autentičnom tekstu Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu („Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori”, br. 3/54, „Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori”, br. 11/80)
 23. Zakon o ratifikaciji Konvencije o ranom obaveštavanju o nuklearnim nesrećama („Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori”, br. 15/89)
 24. Zakon o ratifikaciji Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača („Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori”, br. 1/90)
 25. Zakon o ratifikaciji Konvencije o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim ‎udaljenostima („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br.11/86)
 26. Zakon o potvrđivanju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, br. 102/07)
 27. Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije UN o promeni klime („Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori” br. 2/97)
 28. Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, br. 4/17)
 29. Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom, i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, br. 102/07)
 30. Zakon o potvrđivanju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav („Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori”, br. 2/2003)
 31. Zakon o ratifikaciji Konvencije o režimu plovidbe Dunavom („Službeni list FNRJ”, br. 8/49 i „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 6/98)
 32. Uredba o ratifikaciji Konvencije o privilegijama i imunitetima Dunavske komisije („Službeni list SFRJ – dodatak”, br. 7/64)
 33. Zakon o ratifikaciji Okvirnog sporazuma o slivu reke Save, protokola o režimu plovidbe uz okvirni sporazum o slivu reke Save i sporazuma o izmenama okvirnog sporazuma o slivu reke Save i protokola o režimu plovidbe uz okvirni sporazum o slivu reke Save („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, br.12/04)
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ