ПРОЈЕКТИНазив пројекта на српском јeзику: „Кохерентне прогнозе европске климе са фокусом на адаптацију“
Назив пројекта на енглеском језику: „Adaptation-oriented Seamless Predictions of European ClimaTe“
Акроним пројекта: ASPECT
Извор финансирања Оквирни програм Европске Комисије за истраживање и иновације (Horizon EUROPE)
Буџет пројекта: 7,027,623.85 €
Трајање пројекта: јануар 2023 – децембар 2026. године
Учесници у пројекту: Преузети списак институција
Водећи партнер пројекта: Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC), Шпанија
Координатор пројекта
за РХМЗ:
Александра Кржич
+381 (0)11 2066-926,
E-mail: aleksandra.krzic@hidmet.gov.rs
Циљ пројекта: Успостављање и демонстрација кохерентног система климатских информација са временском резолуцијом до 30 година. Истраживање ће обухватити: разумевање физичких процеса на различитим временским скалама и њиховог утицаја на прогнозљивост, нове начине иницијализације система прогнозирања, спајање прогноза са пројекцијама, обезбеђивање регионалних информација за Европу помоћу скалирања статистичким методама и моделима високе резолуције, и иновативним методама накнадне обраде која побољшавају квалитет и робусност климатских прогноза.
 Веб адреса:


Назив пројекта на српском јeзику: „Подршка и стандардизација климатских услуга у Европи и шире“
Назив пројекта на енглеском језику: „Supporting and standardizing climate services in Europe and beyond“
Акроним пројекта: Climateurope2
Извор финансирања Оквирни програм Европске Комисије за истраживање и иновације (Horizon EUROPE)
Буџет пројекта: 8,695,369.50 €
Трајање пројекта: септембар 2022 – март 2027. године
Учесници у пројекту: Преузети списак институција
Водећи партнер пројекта: Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC), Шпанија
Координатор пројекта
за РХМЗ:
Александра Кржич
+381 (0)11 2066-926,
E-mail: aleksandra.krzic@hidmet.gov.rs
Циљ пројекта: Развој поузданих и квалитетних климатских услуга за све секторе друштва: развој процедура за стандардизацију климатских услуга, подршка европској заједници климатских услуга, побољшање прихватања климатских услуга са гарантованим квалитетом како би се подржало прилагођавање и ублажавање климатских промена и варијабилности, као и комуникацијa и активности са заинтересованим странама кроз организацију различитих догађаја, припрему извештаја, итд.
 Веб адреса: https://climateurope2.eu/


Назив пројекта на српском јeзику: „Климатска осматрања, моделирање и сервиси у Европи - 2“
Назив пројекта на енглеском језику: „European Climate Observations, Modelling and Services – 2 “
Акроним пројекта: Climateurope
Извор финансирања Оквирни програм Eвропске уније за истраживања и иновације „Хоризонт 2020“ (Horizon 2020)
Буџет пројекта: 3.052.435 €
Трајање пројекта: Децембар 2015– јануар 2021. године
Учесници у пројекту: Преузети списак институција
Водећи партнер пројекта: Метеоролошка служба Велике Британије (Meteorological Office, United Kingdom)
Координатор пројекта
за РХМЗ:
Александра Кржич
+381 (0)11 2066-926,
E-mail: aleksandra.krzic@hidmet.gov.rs
Циљ пројекта: Развој европског оквира за моделирање климатског система Земље и активности климатских сервиса путем: координирања иницијативама за климатско моделирање, климатска осматрања и климатске сервисе, успостављања мултидисциплинарних стручних група за процену тренутног стања у области моделирања климатског система Земље и климатских услуга у Европи уз утврђивање постојећих недостатака, нових изазова и будућих потреба, као и побољшања комуникације и ширењем активности са заинтересованим странама кроз организацију различитих догађаја, припрему извештаја, итд.
 Веб адреса: https://www.climateurope.eu/


Назив пројекта на српском јeзику: „Ризик од суше у региону Дунава“
Назив пројекта на енглеском језику: „Drought Risk in the Danube Region “
Акроним пројекта: DriDanube
Извор финансирања Дунавски транснационални програм у оквиру Европске територијалне сарадње (INTERREG -Danube Transnational Programme)
Буџет пројекта: 1.974.750 €
Трајање пројекта: Јануар 2017 – септембар 2019. године
Учесници у пројекту: Преузети списак институција
Водећи партнер пројекта: Агенција за животну средину Републике Словеније (Slovenian Environment Agency, Republic of Slovenia)
Координатор пројекта
за РХМЗ:
Татјана Савић - Шљивић
+381 (0)11 3050-804
E-mail: tatjana.savic@hidmet.gov.rs
Циљ пројекта: Унапређење реаговања на сушу у ванредним ситуацијама и побољшање припремљености за сушу увођењем недавно развијених механизама за мониторинг и процену ризика, развијање кооперативног и интерактивног Корисничког сервиса за сушу, усаглашавање методологије за процену ризика и утицаја на основу постојећих достигнућа у земљама региона и смерница ЕУ у оквиру механизма за цивилну заштиту, као и јачање капацитета корисника информација о суши, посебно доносилаца одлука у области управљања сушом.
 Веб адреса: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube


Назив пројекта на српском јeзику: „Гридовани метеоролошки подаци 1961-2010. за Србију“ Фаза I и II
Назив пројекта на енглеском језику: „Gridded meteorological data 1961-2010 for Serbia“ Phase I and II
   
Извор финансирања Европска комисија - на основу уговора између РХМЗ и Заједничког истраживачког центра (Joint Research Centre – European Commission)
Буџет пројекта: 50.000 € (Фаза I)
43.000 € (Фаза II)
Трајање пројекта: Јануар 2015– мај 2017. године (Фаза I)
Јануар 2017– фебруар 2019. године (Фаза II)
Учесници у пројекту: Републички хидрометеоролошки завод, Република Србија, Метеоролошка служба Мађарске (Hungarian Meteorological Service, Republic of Hungary), Заједнички истраживачки центар Европске комисије (Joint Research Centre – European Commission)
Водећи партнер пројекта: Републички хидрометеоролошки завод, Република Србија
Координатор пројекта
за РХМЗ:
Драган Михић
+381 (0)11 2066-925
E-mail: dragan.mihic@hidmet.gov.rs
Циљ пројекта: Унапређење базе климатских података са територије Републике Србије (селекција, дигитализација и контрола квалитета историјских метеоролошких података, као и инвентура и дигитализација одговарајућих метаподатака), хомогенизација и интерполација података и израда поља дневних вредности најзначајнијих климатских елемената за период 1961-2010. година. Израда дигиталних климатских карата, допуна и одржавање дигиталног Атласа климе Карпатско-Дунавског региона.
 Веб адреса: https://www.carpatclim-eu.org/danubeclim


Назив пројекта на српском јeзику: “НАЈАВА: Јачање система ране најаве елементарних непогода у Републици Србији”
Фаза I - Увођење интегрисаних политика за смањење штета изазваних екстремним појавама и ризика за становништво
Фаза II - Унапређење размене података у реалном времену на централном и локалном нивоу, ради повећања ефикасности, директног укључења становништва и смањења трошкова активности
Назив пројекта на енглеском језику: “ALERT: Strengthening Serbian Multi-Hazard Early Warning“
Phase I - Setting up integrated policies to reduce damаges from extreme events and risks for population
Phase II - Improving dynamic real time data exchange at central and local level, to increase efficiency, directly involve population and reduce cost for action
   
Извор финансирања Програм размене стручног знања и искуства Централно-европске иницијативе (Central European Initiative Know-How Exchange Programme – CEI KEP)
Буџет пројекта: 80.240 € (Фаза I)
80.450 € (Фаза II)
Трајање пројекта: Децембар 2014 – фебруар 2016. године (Фаза I)
Jануар 2016 - фебруар 2017. године (Фаза II)
Учесници у пројекту: Преузети списак институција
Водећи партнер пројекта: Служба за хидрологију, метеорологију и климу (Regional Hydrometeorological and Climatological Service) Агенције за заштиту, животну средину и енергију регије Емилија-Ромања (Regional Environmental Protection Agency of Emilia Romagna - ARPAE), Италија
Координатор пројекта
за РХМЗ:
Бојан Палмар
+381 (0)11 3050-836,
E-mail: bojan.palmar@hidmet.gov.rs
Циљ пројекта: Размена стручног знања и искуства у изградњи и управљању системом ране најаве од елементарних непогода, анализа стања и припрема стручно-техничких основа за предлог унапређења система ране најаве у Републици Србији.


Назив пројекта на српском јeзику: „Клима карпатског региона“
Назив пројекта на енглеском језику: „Climate of the Carpathian Region“
Акроним пројекта: CARPATCLIM
Извор финансирања Европска комисија - на основу уговора између конзорцијума релевантних институција из земаља региона Карпата и Заједничког истраживачког центра (Joint Research Centre – European Commission)
Буџет пројекта: 1.495.000 €
Трајање пројекта: Децембар 2010 – јул 2013. године
Учесници у пројекту: Преузети списак институција
Водећи партнер пројекта: Метеоролошка служба Мађарске (Hungarian Meteorological Service, Republic of Hungary)
Координатор пројекта
за РХМЗ:
Драган Михић
+381 (0)11 2066-925,
E-mail: dragan.mihic@hidmet.gov.rs
Циљ пројекта: Унапређење и повезивање националних база климатских података, израда регионалних поља дневних вредности најзначајних климатских елемената за период 1961-2010. година и креирање одговарајућих дигиталних климатских карата, као и формирање и одржавање дигиталног Атласа климе за регион Карпата доступног најширем кругу корисника .
 Веб адреса: https://www.carpatclim-eu.org/pages/home/


Назив пројекта: ORIENTGATE - A structured network for integration of climate knowledge into policy and territorial planning
Извор финансирања Пројект је кофинансиран од стране Европске уније
Буџет пројекта: 4,784,700.53 EUR
Трајање пројекта: Јул 2012- Децембар 2014.
Учесници у пројекту: 13 земаља, 34 партнера из земаља ЈЕ
Водећи партнер пројекта: Euro-Mediterranean center for Climate Change (CMCC)
Координатор пројекта: Martino Bacile di Castiglione
+39-340-9347624
martino.bacile@cmcc.it
Менаџер пројекта за РХМЗ: Ариел Милошевић
+381 (0)11 30 50 828
E-mаil: projects@hidmet.gov.rs
Циљ пројекта: Пројекат има за циљ изградњу трајног партнерства између различитих заједница кроз стварање и примену знања и експерименталних студија како би се остварила боља координација при адаптацији на климатске промене широм Југоисточне Европе
Веб адреса: https://orientgate.rec.org/


Назив пројекта: SEERISK - Joint Disaster Management risk assessment and preparedness in the Danube macro-region
Извор финансирања Пројект је кофинансиран од стране Европске уније
Буџет пројекта: 1,980,751.16 EUR
Трајање пројекта: Јул 2012 – Децембар 2014.
Учесници у пројекту: 9 земаља, 20 партнера
Водећи партнер пројекта: National Directorate General for Disaster Management, Мађарска
Координатор пројекта: Agnes Rajacic
+3630 6227 007
E-mail: agnes.rajacic@katved.gov.hu
Менаџер пројекта за РХМЗ: Ариел Милошевић
+381 (0)11 30 50 828
E-mаil: projects@hidmet.gov.rs
Циљ пројекта: Откривање контрадикција и недостатака у институционалном, методолошком и правном оквиру који се користе приликом мапирања ризика, као и унапређење дијалога између стваралаца података и корисника истих, обједињавање праксе процене ризика, иницирање дискусије кроз размену исткустава и проналажење нових структурних решења на различитим нивоима доношења одлука.
Веб адреса: https://www.seeriskproject.eu/seerisk/


https://www.drihm.eu/
Назив пројекта: DRIHM - Distributed Research Infrastructure for Hydro-Meteorology
Извор финансирања FP7-EU, инд. број: 283568
Буџет пројекта: 3 500 000 евра
Трајање пројекта: септембар 2011 – март 2015.
Учесници у пројекту: https://www.drihm.eu/index.php/project/partners
Водећи партнер пројекта: CIMA Research Foundation
Координатор пројекта: Др. Антонио Пароди
Менаџер пројекта за РХМЗ: Владимир Димитријевић
+381 (0)64 83 85 120
E-mаil: projects@hidmet.gov.rs
Циљ пројекта: Подршка развоју хидрометеоролошког e-Science окружења са циљем промоције и укључивања корисника у процес интегрисаног хидрометеоролошког окружења. Формирање центра за подршку и обуку.
Веб адреса https://www.drihm.eu/
Документи за преузимање: https://www.drihm.eu/index.php/documents/


Назив пројекта: DMCSEE - Drought Management Centre for South East Europe
Назив пројекта на српском језику: "Центар за управљање сушом за Југоисточну Европу DMCSEE ".
Извор финансирања Европска Унија кроз Транснационални програм сарадње за Југоисточну Европу
Буџет пројекта: 2,232,447 ЕУР-а
Трајање пројекта: 2009 - 2012
Учесници у пројекту: 15 Институција из девет земаља Региона ЈЕ
Водећи партнер пројекта: Агенција Словеније за животну средину - EARS
Координатор пројекта: Грегор Грегорич - Агенција Словеније за животну средину - EARS
Учесници из Србије: РХМЗ Србије
Пољопривредни факултет - Универзитет у Новом Саду; Департман за уређење вода
Контакт особа за РХМЗ: Зоран Крајиновић
Циљ пројекта: Главни циљ пројекта DMCSEE је да се побољша припремљеност за сушу (процена ризика и ране најаве) и смањење последица суше...
 Документи за преузимање: Извод из Логичке матрице за DMCSEE пројекaт
Извештај о примени стандардизованог индекса падавина - SPI
Промотивне активности у Србији и DMCSEE електронске новине бр. 1
Пројектна публикација – резиме резултата пројекта
  Национални скуп:
 "Суша - мониторинг,
 рана најава и
 процена рањивости"

 Београд, 26 - 27. април 2012.
 године
Дневни ред
Информација за учеснике
Регистрација
Листа учесника
Презентације
Фотогалерија
  Финални извештај (DMCSEE_Final_Narrative_Report.pdf).


Назив пројекта: Унапређење система за мониторинг вода за потребе заштите животне средине и превенције од поплава у Војводини
Порекло пројекта: Добијен је преко конкурса Европске агенције за реконструкцију у оквиру програма суседске сарадње Србије и Мађарске
Буџет пројекта: 262.922,00 Еура
Извор пројекта: Донација Европске Уније
Трајање пројекта: 20 месеци (од 15.05.2006. до 15.01.2008.)
Партнери: Водопривреда "Доња Тиса" Сегедин, Воде Војводине
Главни циљ пројекта: Подстицај реализацији пројеката и акција у Србији и Мађарској усмерених на решавање проблема из области животне средине од заједничког интереса за две земље
Очекивани резултати: - Две станице за мониторинг најважнијих параметара којима се дефинише квалитет вода реке Тисе и једна станица за реку Дунав - Четири хидролошке станице за континуално дигитално регистровање промене нивоа реке Тисе и 2 хидролошке станице на реци Дунав - Један фиксни и један мобилни мерач протока који ради на принципу Доплеровог ефекта
Садашњи статус: завршен
Документи за преузимање: Оглас за куповину опреме за регистровање нивоа и квалитета воде у рекама - завршен
Оглас за набавку опреме за мерење протицаја на рекама - завршен
Одлука о избору понуђача
Тендерска документација за набавку сервисног возила - поновљен
Тендерска документација за избор ревизора
Менаџер пројекта: Славимир Стевановић
Телефони: +381 64 8385 011; +381 (0)11 2547 448
Е - mail: slavimir.stevanovic@hidmet.sr.gov.yu
Учесници у пројекту: Бојан Палмар, члан тима; Нена Ковачевић, члан тима; Светомир Мијовић, члан тима; Милица Надеждић, члан тима; Радојка Бугарски, члан тима; Др Душан Продановић, консултант; Михаило Анђелић, консултант
Напомена: - Тендерска документација у папирној форми – преко набавне службе РХМЗ, телефон +381 (0)11 3537-833 - Партнер из Мађарске "Водопривреда доње Тисе" није нажалост добио подршку за сличан пројекат у Мађарској


Назив пројекта: Дизајн и оптимизација националне мреже хидролошких станица у Србији
Порекло пројекта: Добијен је преко конкурса владе Краљевине Норвешке у оквиру имплементације кооперативног програма норвешке подршке Србији у области хидрологије и интегралног управљања водним ресурсима
Буџет пројекта: 747.000,- Норвешких круна ( око 93.000,- Еура )
Извор пројекта: Донација Краљевине Норвешке
Трајање пројекта: 12 месеци ( од 01.02.2007 до 31.01.2008)
Партнери: Норвешки директорат за воду и енергију (Norwegian Water and Energy Directorate) - NVE
Главни циљ пројекта: Да се подстакне ревизија, обнова и модернизација националне мреже хидролошких станица Србије – у складу са потребама и захтевима корисника за хидролошким подацима и информацијама
Очекивани резултати: - Национална хидролошка мрежа у Србији редизајнирана и оптимизирана у складу са потребама корисника у земљи као и међународним обавезама - Донете техничке смернице и упутства за оснивање станица у редизајнираној националној мрежи хидролошких станица Србије и њихово опремање модерним инструментима за мерење и пренос хидролошких података - На одабраним пилот станицама редизајниране мреже инсталирана модерна опрема за хидролошка мерења и пренос хидролошких података
Садашњи статус: завршен
Документи за преузимање: Шестомесечни извештај
Финансирање - завршни извештај
Округли сто - извештај
Модернизација мрезе - завршни известај
Менаџер пројекта: Славимир Стевановић
Телефони: +381 64 8385 011; +381 (0)11 2547 448
Е - mail: slavimir.stevanovic@hidmet.gov.rs
Учесници у пројекту: Михаило Анђелић
Напомена: Пројекат је завршен


Назив пројекта: Хидролошки систем за прогнозу поплава на малим и средњим сливовима у Србији
Порекло пројекта: Пројекат одобрен на конкурсу и финансира се из фонда кооперативног програма подршке Краљевине Норвешке Републици Србији у области хидрологије, заштите од поплава, управљања водним ресурсима и очувању животне средине
Буџет пројекта: 2.418.000,- Норвешких круна ( око 300.000,- Еура )
Извор пројекта: Донација Краљевине Норвешке
Трајање пројекта: 24 месеца (од 01.02.2009 до 31.01.2011)
Партнери: Норвешки директорат за воду и енергију (Norwegian Water and Energy Directorate) - NVE
Главни циљ пројекта: Модернизација Хидролошког Сектора кроз увођење у оперативну праксу познатог и провереног хидролошког модела за прогнозе поплава на малим и средњим сливовима у Србији и осавремењавање целокупног хидролошког информационог система за прикупљање, обраду, архивирање, анализу и дисеминацију историјских и реал-тиме хидролоских података, информација, хидролошких прогноза и упозорења.
Очекивани резултати: Савремени хидролошки информациони систем (WISKI7) купљен, инсталиран у Хидролошком сектору РХМЗ Србије и уведен у редовну оперативну примену, укључујући и миграцију свих историјских података из старе у нову базу; Познат и светски признат хидролошки модел типа падавине-отицање (HBV) купљен, инсталиран у Одељењу за прогнозу вода, тестиран, калибрисан, верификован и уведен у пробну оперативну примену за издавање упозорења од поплава на одабраним малим сливовима у Србији; Нови хидролошки информациони сyстем (WISKI7) и хидролошки модел (HBV) интегрисани у функционални хидролошки информациони и прогностички систем за аутоматски прјием, обраду и размену података и издавање хидролошких прогноза у реалном времену на одабраним малим сливовима у Србији.
Садашњи статус: Завршен почетком 2011
Документи за преузимање: Завршни извештај о реализацији пројекта
Завршни финансијски известај
Регионална конференција о хидролошким прогнозама – извештај
Менаџер пројекта: Славимир Стевановић
Телефони: +381 64 8385 011; +381 (0)11 2547 448
Е - mail: slavimir.stevanovic@hidmet.gov.rs
Учесници у пројекту: Михаило Анђелић, Јелена Јеринић, Самир Ћатовић, Бојан Палмар, Дејан Владиковић, Мира Ивљанин, Дејан Ћосић, Дејан Петковић, Марија Ивковић, Предраг Живадиновић
Напомена: Пројекат је завршен почетком 2011


Назив пројекта: Даљи развој и унапређење службе хидролошких прогноза у Републици Србији
Порекло пројекта: Пројекат одобрен на конкурсу и финансира се из фонда кооперативног програма подршке Краљевине Норвешке Републици Србији у области хидрологије, заштите од поплава и очувања животне средине
Буџет пројекта: 2.965.000,- Норвешких круна (око 360.000,- Еура)
Извор пројекта: Донација Краљевине Норвешке
Трајање пројекта: 24 месеца (од 01.10.2011 до 30.09.2013)
Партнери: Норвешки директорат за воду и енергију (Norwegian Water and Energy Directorate) - NVE
Главни циљ пројекта: Да капитализује на достигнућима из претходног пројекта и настави са даљим развојем и унапређењем хидролошке службе у целини, а посебно хидролошких прогноза РХМЗ Србије
Очекивани резултати: Користећи одличне резултате постигнуте током имплементације претходног пројекта уз подршку и у сарадњи са норвешким партнерима - као што су савремени хидролошки информациони систем WISKI7 и познати хидролошки HBV модел - од новог пројекта се очекује да (а) прошири службу хидролошких прогноза и упозорења од поплава на све мале и средње сливове у Србији са значајним ризиком од поплава; (б) значајно прошири и обогати додатним прогнозама и информацијама постојећи хидролошки прогностички билтен који би наставио да се дисеминира преко wеб сајту РХМЗ Србије; (ц) анализира утицај климатских промена на водне ресурсе на неколико одабраних пилот сливова у Србији уз коришћење HBV и HYPROM модела и пројекција будућих климатских промена које израђује Климатски центар “Милутин Миланковић”.
Садашњи статус: Имплементација пројекта је почела 1. октобра 2011
Документи за преузимање: Интегрални текст пројектног документа
Записник са првог састанка Управног одбора пројекта, одржаног од 21-23. новембра 2011 у Београду
Менаџер пројекта: Славимир Стевановић
Телефони: +381 64 8385 011; +381 (0)11 2547 448
Е - mail: slavimir.stevanovic@hidmet.gov.rs
Учесници у пројекту: Михаило Анђелић, Дејан Владиковић, Самир Ћатовић, Бојан Палмар, Јелена Јеринић, Мира Ивљанин, Срђан Марјановић, Дејан Петковић, Марија Ивковић, Предраг Живадиновић, Мирјам Вујадиновић, Ана Вуковић и Владимир Ђурђевић
Напомена:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ